**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова
РБ Назив документа Word Величина PDF Величина
1. Правилник о врстама услуга чијим пружањем Министарство унутрашњих послова може да остварује допунска средства 37 КB
2. Правилник о начину наплате и роковима плаћања средстава која се усмеравају као наменски приход Буџетског фонда за ванредне ситуације 28 КB
3. Правилник о престанку важења појединих прописа за извршавање Закона о унутрашњим пословима 28 КB
4. Правилник о цени обрасца и трошковима техничке израде личне карте 26 КB
5. Правилник о начину вођења и садржају евиденција које се воде у Министарству унутрашњих послова на основу Закона о странцима 220 КB
6. Правилник о личној карти 109 КB
7. Правилник о путним исправама 1,383 КB
8. Правилник о начину уписа чињенице држављанства у матичну књигу рођених, обрасцима за вођење евиденција о решењима о стицању и престанку држављанства и обрасцу уверења о држављанству 121 КB
9. Правилник о обрасцима пасоша, дипломатског пасоша и службеног пасоша 40 КB
10. Правилник о ближим условима и начину смештаја и чувања оружја и муниције 30 КB
11. Правилник о ближим условима обављања, начину спровођења и програму обуке за руковање ватреним оружјем 1.33 MB 178 KB
12. Правилник о обрасцима захтева,одобрења, оружног листа и других исправа и евиденција предвиђених ЗОМ 2.34 MB 166 KB
13. Правилник о обрасцу писмене изјаве којом се Република Србија сматра својом државом 37 КB
14. Правилник о извршењу мера забране управљања моторним возилом 52 KB
15. Правилник о међународним возачким дозволама 685 KB
16. Правилник о начину вођења евиденција о казненим поенима и одузимању возачке дозволе 46 KB
17. Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима 752 KB
18. Правилник о посебној ознаци на возилу којим управља лице са пробном возачком дозволом 163 KB
19. Правилник о регистрацији моторних и прикључних возила 35.7 MB
20. Правилник о евиденцији о јавним путевима и објектима на њима, као и о техничким подацима за те путеве 127 KB
21. Посебан колективни уговор за полицијске службенике 12.7 МB
22. Правилник о стручним испитима запослених у Министарству унутрашњих послова 2.34 MB 166 KB
23. Правилник о правима, обавезама и одговорности полазника стручног оспособљавања и усавршавања 706 КB 126 KB
24. Правилник о критеријумима за избор кандидата за полазнике стручног оспособљавања 189 КB
25. Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова 109 КB
26. Правилник о посебној обуци и полагању стручног испита из области заштите од пожара 313 КB
27. Правилник о условима за бављење пословима унапређења заштите од пожара 78 KB
28. Правилник о накнади трошкова полицијским службеницима упућеним на вршење службених послова и задатака у другу организациону јединицу Министарства унутрашњих послова 163 КB 102 KB
29. Правилник о условима и начину избора полицијског службеника који се упућује на рад у иностранство и о његовим дужностима, правима и одговорностима за време вршења службе у иностранству 44 КB
30. Правилник о садржају изјаве о правима и дужностима и о начину полагања заклетве полицијских службеника 35 КB
31. Кодекс полицијске етике 90 КB
32. Правилник о начину обављања полицијских послова 88 КB
33. Правилник о полицијским овлашћењима 172 КB
34. Посебни протокол о поступању службеника у заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања 354 KB
35. Упутство о поступању полицијских службеника према малолетним и млађим пунолетним лицима 140 KB
36. Правилник о начину вођења поступка и сачињавању записника о налажењу детета 1,16 МB 135 KB
37. Правилник о наоружању овлашћених службених лица и радника на одређеним дужностима 44 КB
38. Правилник о униформи 110 KB
39. Правилник о униформи и ознакама цивилне заштите, ознакама функција и специјалности и личној карти припадника цивилне заштите 3,08 МB 246 KB
40. Правилник о техничким обележјима и начину употребе средстава принуде 93 КB
41. Правилник о поступку решавања притужби 104 КB
42. Правилник о специфичној здравственој заштити запослених у Министарству унутрашњих послова 55 КB
43. Правилник о услугама исхране и смештаја у Министарству унутрашњих послова 33 КB
44. Правилник о обезбеђивању самачког смештаја припадницима Министарства унутрашњих послова 75 КB
45. Правилник о начину обезбеђивања здравствене заштите и о мерилима и начину утврђивања психофизичке способности потребне за обављање послова одређених радних места полицијских службеника 27 КB
46. Директива о начину утврђивања испуњености услова и избора кандидата за директора полиције 59 KB
47. Ближа мерила за избор и начин провере резултата рада и допринос кандидата за директора полиције 48 KB
48. Правилник о визама 62 КB
49. Правилник о ближим условима за одобрење сталног настањења и изгледу, садржини и начину уношења одобрења за стално настањење у страну путну исправу и личну карту за странца и обрасцу изјаве о одрицању од права на стално настањење 48 КB
50. Правилник о ближим условима, обрасцу захтева и начину продужавања рока важења визе 68.5 КB
51. Правилник о начину пријављивања боравишта, пребивалишта и промене адресе и одјаве пребивалишта странца 66 КB
52. Правилник о испуњености услова за одобравање привременог боравка странца ради спајања породице 31 КB
53. Правилник о испуњености услова за одобрење привременог боравка странца ради школовања, студирања 30 КB
54. Правилник о испуњености услова за одобрење привременог боравка странаца у погледу здравственог осигурања 28 КB
55. Правилник о изгледу обрасца и садржини путног листа за странца 28 КB
56. Правилник о изгледу обрасца, садржини и начину издавања личне карте за странца 32 КB
57. Правилник о изгледу, садржини и начину уношења одобрења привременог боравка у страну путну исправу 28 КB
58. Правилник о начину уношења обавезног боравка у путну исправу и изгледу обрасаца привремене личне карте 30 КB
59. Правилник о начину уписивања отказа боравка и забране уласка у страну путну исправу 33 КB
60. Правилник о садржини и изгледу образаца захтева за азил и исправа које се могу издавати тражиоцима азила и лицима којима је одобрен азил или привремена заштита 123 КB
61. Правилник о избегличкој легитимацији 33 КB
62. Правилник о техничким и другим захтевима за номенклатуру подручја заштите од пожара и испитивање материјала и конструкција према пожару 27 КB
63. Правилник о техничким и другим захтевима за утврђивање пожарног оптерећења и степена отпорности према пожару 26 КB
64. Правилник о техничким и другим захтевима за материјале и робу према понашању у пожару 27 КB
65. Правилник о техничким и другим захтевима за ватрогасну опрему 37 КB
66. Правилник о техничким и другим захтевима за шлемове за ватрогасце 26 КB
67. Правилник о техничким и другим захтевима за ручне и превозне апарате за гашење пожара 28 КB
68. Правилник о техничким и другим захтевима за возила за гашење и заштиту од пожара 26 КB
69. Правилник о техничким и другим захтевима за возила за спасавање са висина 27 КB
70. Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута 693 КB
71. Правилник о начину вршења контроле и непосредног регулисања саобраћаја на путевима 185 KB
72. Правилник о саобраћајној сигнализацији 3.778 KB
73. Правилник о знацима које учесницима у саобраћају на путевима дају полицијски службеници 1.188KB
74. Правилник о изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштавању и претакању течног нафтног гаса 233 KB
75. Правилник о посебном знаку за означавање возила којим управља лице коме су оштећени екстремитети битни за управљање возилом 81 KB
76. Правилник о изгледу и начину постављања знака за обележавање возила којим се врши организован превоз деце 120 KB
77. Одлука о прекатегоризацији граничног релаза Јаша Томић према Румунији 75,9 КB 97,8 KB
78. Одлука о земљама чији држављани могу да улазе у Републику Србију са важећом личном картом 62,7 КB 97,9 KB
79. Одлука о ближим условима и начину издавања визе на граничном прелазу 98,7 КB 96,8 KB
80. Правилник о начину утврђивања повреда државне границе и граничних инцидената 179 КB 102 KB
81. Правилник о облику, садржини и изгледу ознака и друге сигнализације за обележавање граничног прелаза и његовог подручја и облику, садржини и начину постављања посебних табли и сигнализације којима се упозорава на приближавање граничној линији 313 КB 115 KB
82. Правилник о обрасцу дозволе за кретање и задржавање на подручју насељеног места у коме се налази гранични прелаз 157 КB 111 KB
83. Правилник о обрасцу и начину издавања дозволе за кретање и задржавање на подручју граничног прелаза 440 КB 111 KB
84. Правилник о обрасцу и начину издавања идентификационе карте 184 КB 106 KB
85. Правилник о обрасцу захтева за издавање граничне дозволе, обрасцу граничне дозволе и начину и роковима њеног издавања 316 КB 120 KB
86. Правилник о постављању и коришћењу уређаја и других техничких средстава приликом заштите државне границе 201 КB 109 KB
87. Правилник о садржају, начину вођења и року чувања података у евиденцијама које води гранична полиција 1,85 МB 147 KB
88. " Порез на употребу моторних возила - "Сл.гласник бр.31/09 од 30.4.2009" 44 KB
89. Одлука о образовању Републичког штаба за ванредне ситуације 35 KB
90. Одлука о одређивању овлашћених и оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у Републици Србији 598 KB
91. Одлука о оснивању Криминалистичко-полицијске академије 58 KB
92. Одлука о утврђивању листе сигурних држава порекла и сигурних трећих држава 51 KB
93. Закључак о усвајању Акционог плана за формирање јединствене службе за ванредне ситуације 71 KB
94. Закључак о усвајању Акционог плана за спровођење Нацоналне стратегије за борбу против организованог криминала 597 KB
95. Упутство о дану Министарства унутрашњих послова 27 KB


Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

ПРИРУЧНИК ЗА ПРИПРЕМАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗАПОСЛЕНИХ У МУП

Посебни протокол о поступању полицијских службеника у заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а