**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

BORAVIŠTE

 

Boravište je mesto u kome građanin privremeno boravi van mesta prebivališta u Republici Srbiji duže od 90 dana.

 

Građanin je dužan da prijavi boravište nadležnom organu po mestu boravišta u roku od osam dana od dana dolaska u mesto boravišta.

 

Prijava boravišta podnosi se lično na propisanom obrascu, pri čemu je potrebno priložiti sledeća dokumenta:

 1. važeću ličnu kartu podnosioca zahteva
 2. dokaz da će lice boraviti na adresi na kojoj prijavljuje boravište(izjava vlasnika stana);
 3. dokaz o uplaćenoj naknadina ime republičke administrativne takse za prijavu boravišta.

 

uplatilac: ime, prezime, adresa i mesto
svrha: taksa
primalac: R.A.T.
iznos: Republička administrativna taksa po tarifnom br.1 - vidi tabelu (PDF verzija, Word verzija)
žiro račun: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj: šifra opštine prebivališta - vidi tabelu (Word, PDF)

 

PRIJAVA PRIVREMENOG BORAVKA U INOSTRANSTVU DUŽEG OD 90 DANA I POVRATKA IZ INOSTRANSTVA

Građani koji odlaze u inostranstvo sa namerom da neprekidno borave u inostranstvu duže od 90 dana dužni su da pre odlaska nadležnom organu prijave privremeni boravak u inostranstvu, kao i da prijave povratak u zemlju u roku od osma dana od dana povratka u mesto prebivališta.

Građani su dužni da prijave i maloletna lica ukoliko ona putuju sa njima.


Prijava privremenog boravka u inostranstvu dužeg od 90 dana, kao i povratka iz inostranstva podnosi se lično na propisanom obrascu, pri čemu je potrebno priložiti sledeća dokumenta.

 1. važeću ličnu kartu i putnu ispravu podnosioca prijave;
 2. dokaz o uplaćenoj naknadina ime republičke administrativne takse za prijavu privremenog boravka u inostranstvu dužeg od 90 dana kao i povratka iz inostranstva.
 3. uplatilac: ime, prezime, adresa i mesto
  svrha: taksa
  primalac: R.A.T.
  iznos: Republička administrativna taksa po tarifnom br.1 - vidi tabelu (PDF verzija, Word verzija)
  žiro račun: 840-742221843-57
  model: 97
  poziv na broj: šifra opštine prebivališta - vidi tabelu (Word, PDF)
Primer popunjavanja uplatnicePrimer popunjavanja uplatnice