**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

PUTNA ISPRAVA – PASOŠ

 

Narodna Skupština Republike Srbije donela je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama („Sl. Glasnik RS“ broj 90/07, 116/08, 104/09 i 76/10), koji je objavljen u „Službenom glasniku R Srbije“ 62/2014 dana 13.06.2014. godine, a koji stupa na snagu 21.06.2014. godine.


Navedenim Zakonom ukinut je institut vize na pomorske i brodarske knjižice kao vrste putne isprave.


* * *

Uredbom Vlade Republike Srbije, koja je objavljena u Službenom glasniku RS br. 30/2013 od 02. 04. 2013. godine, o izmenama i dopuni Uredbe o ceni obrasca putnih isprava i vize i troškovima dostavljanja pasoša preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije, koja je stupila na snagu 10. 04. 2013. godine, izmenjene su cene obrasca pasoša, diplomatskog pasoša i službenog pasoša, tako da iznose 3.600,00 dinara;


Novčani iznos za cenu obrasca pasoša, u iznosu od 3.600,00 dinara, uplaćuje se tako što se iznos od 3.000,00 dinara (u koji je uračunat PDV), uplaćuje na račun Narodne banke Republike Srbije - Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca br. 980-333-07, sa pozivom na broj 090501, a iznos od 600,00 dinara, na račun propisan za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije br. 840-30413845-91 Ministarstvo unutrašnjih poslova - namenski podračun za izdavanje putnih isprava (po modelu 97, sa obaveznim pozivom na broj iz tabele šifara opštine prebivališta - vidi tabelu - PDF verzija).* * *

Vlada Republike Srbije je 16. 09. 2009. godine, donela Uredbu o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova za izdavanje pasoša za lica sa područja AP KiM ("Sl. glasnik RS" broj 76/09), koja je stupila na snagu 17. 09. 2009. godine.


U skladu sa pomenutom Uredbom državljani Republike Srbije koji imaju prebivalište na području AP KiM, kao i državljani Republike Srbije kojima su uverenja o državljanstvu izdata od organa Republike Srbije nadležnih za područje AP KiM, a nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji, zahtev za izdavanje pasoša podnose isključivo u Beogradu, u Ministarstvu unutrašnjih poslova - u Koordinacionoj upravi, ulica Ljermontova broj 12a.

 

BIOMETRIJSKI PASOŠ

 

Za izdavanje biometrijskog pasoša za punoletno lice potrebno je lično podneti zahtev u policijskoj upravi ili stanici prema mestu prebivališta odnosno boravišta podnosioca zahteva, odnosno u nadležnom diplomatsko – konzularnom predstavništvu, pri čemu je neophodno priložiti sledeća dokumenta:

 1. važeću ličnu kartu ili, ukoliko se zahtev podnosi u nadležnom diplomatsko – konzularnom predstavništvu Republike Srbije, drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet podnosioca zahteva,
 2. uverenje o državljanstvu Republike Srbije – ne starije od šest meseci, ukoliko se zahtev podnosi u zemlji, odnosno ne starije od godinu dana , ukoliko se zahtev podnosi u nadležnom diplomatsko – konzularnom predstavništvu Republike Srbije, koje se prilaže samo kod prvog izdavanja biometrijskog pasoša;
 3. pasoš čiji je rok važenja istekao ili koji ne može služiti svojoj nameni;
 4. nije obavezno, ali se po želji podnosioca zahteva može priložiti i fotografija veličine 50h50mm ("an fas", na jednobojnoj sivoj pozadini);
 5. druge javne isprave kojima se dokazuju podaci iz zahteva - ukoliko za to postoji potreba ( npr. izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih ukoliko je pri venčanju promenjeno prezime, i dr.);
 6. dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac pasoša;
 7. za hitne slučajeve – dokaz koji potvrđuje razlog hitnosti postupka ( u pisanoj formi).

• naknada za obrazac pasoša NBS
uplatilac: ime, prezime, adresa i mesto
svrha: obrazac pasoša
primalac: NBS – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca
iznos: 3000,00
žiro račun: 980-333-07
poziv na broj: 090501 (poziv na broj za sve opštine u Srbiji)

 

Primer uplatnicе za uplatu naknade za obrazac pasoša

Primer uplatnicе za uplatu naknade za obrazac pasoša

 


• naknada za obrazac pasoša Budžet Republike Srbije
uplatilac: ime, prezime, adresa i mesto
svrha: obrazac pasoša
primalac: Budžet Republike Srbije
iznos: 600,00
žiro račun: 840-30413845-91
model: 97
poziv na broj: šifra opštine prebivališta - vidi tabelu

 

Primer uplatnicе za uplatu naknade za obrazac pasoša

Primer uplatnicе za uplatu naknade za obrazac pasoša

 

Građani koji zahtev za izdavanje pasoša podnose, shodno Uredbi o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova za izdavanje pasoša za lica sa područja AP KiM, u Koordinacionoj upravi u Beogradu, upisuju šifru opštine 41-019.

 

NAPOMENA:

Napominjemo da je, ukoliko građani žele da podnesu zahtev za izdavanje pasoša u zemlji, naophodno da poseduju važeću ličnu kartu Republike Srbije.

 

Građani koji poseduju biometrijsku ličnu kartu prilažu, uz ličnu kartu, samo prethodni pasoš i dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac pasoša.

 

Putnu ispravu preuzeće lično podnosilac zahteva, odnosno zakonski zastupnik ili lice koje on ovlasti.

 

Prilikom preuzimanja putne isprave, prethodni pasoš se poništava i vraća imaocu, na njegov zahtev.

 

Licu koje u periodu od pet godina izgubi dva ili više pasoša, novi pasoš se izdaje sa rokom važenja od godinu dana.

 

ROK ZA IZDAVANJE PASOŠA

 

Nadležni organ je dužan da reši zahtev u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

U izuzetno hitnim slučajevima (potreba za hitnim lečenjem u inostranstvu, obaveštenje o smrti ili teškoj bolesti člana uže porodice, neodložan službeni put) ili iz drugih opravdanih razloga, ako su uz zahtev priloženi dokazi koji potvrđuju razloge hitnosti, nadležni organ je dužan da putnu ispravu izda najkasnije u roku od 48 sati od trenutka podnošenja zahteva.

 

IZDAVANJE PASOŠA MALOLETNOM LICU

 

Po Zakonu o putnim ispravama ne postoji mogućnost upisivanja deteta u biometrijski pasoš roditelja.

 

Rok važenja pasoša za maloletna lica

 

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama, objavljenim u "Službenom glasniku R Srbije" br.104 od 16. 12. 2009. godine, maloletnim licima pasoš se izdaje sa rokom važenja, i to:

 1. licima mlađim od 3 godine života pasoš se izdaje sa rokom važenja od 3 godine;
 2. licima od 3 do 14 godina života pasoš se izdaje sa rokom važenja od 5 godina.;
 3. ostaloj kategoriji lica, starijoj od 14 godina života, pasoš se izdaje sa rokom važenja od 10 godina

 

Zahtev za izdavanje pasoša za maloletno lice podnosi jedan od roditelja uz pisanu saglasnost drugog roditelja (overena u sudu ili opštini, ili ukoliko je drugi roditelj lično prisutan, saglasnost se daje samo potpisivanjem na zahtevu ), odnosno drugi zakonski zastupnik ili staratelj, pri čemu je neophodno priložiti sledeća dokumenta:

 1. važeću ličnu kartu ili, ukoliko se zahtev podnosi u nadležnom diplomatsko – konzularnom predstavništvu Republike Srbije, drugu ispravu iz koje se može utvrditi identitet podnosioca zahteva;
 2. uverenje o državljanstvu Republike Srbije - ne starije od šest meseci, ukoliko se zahtev podnosi u zemlji, odnosno ne starije od godinu dana , ukoliko se zahtev podnosi u nadležnom diplomatsko – konzularnom predstavništvu Republike Srbije, koje se prilaže samo kod prvog izdavanja biometrijskog pasoša ;
 3. pasoš čiji je rok važenja istekao ili koji ne može služiti svojoj nameni;
 4. nije obavezno, ali se po želji građana može priložiti i fotografija veličine 50h50mm ("an fas", na jednobojnoj sivoj pozadini);
 5. druge javne isprave kojima se dokazuju podaci iz zahteva - ukoliko za to postoji potreba ( npr. izvod iz matične knjige rođenih, i dr.);
 6. dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac pasoša;
 7. za hitne slučajeve – dokaz koji potvrđuje razlog hitnosti postupka ( u pisanoj formi).

NAPOMENA:

Maloletna lica moraju imati prijavljeno prebivalište na području policijske uprave, odnosno policijske stanice na čijoj teritoriji žive.

 

Izuzetno, putna isprava će se izdati i bez saglasnosti drugog roditelja, u sledećim slučajevima :

 1. ako se jedan od roditelja vodi kao nestalo lice;
 2. ako je jedan od roditelja nepoznatog prebivališta ili boravišta;
 3. ako je jedan od roditelja umrlo lice;
 4. ako je jednom od roditelja odlukom suda dodeljeno starateljstvo nad maloletnim licem, ili je odlukom suda dozvoljeno izdavanje putne isprave, osim u slučaju da istom odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje maloletnog lica u inostranstvo nije uslovljeno saglasnošću oba roditelja;
 5. u drugim slučajevima pravne i fizičke sprečenosti jednog od roditelja da vrši roditeljsko pravo.

Ukoliko su roditelji maloletnog lica razvedeni, zahtev za izdavanje pasoša podnosi roditelj kome je presudom o razvodu braka dete povereno na samostalno vršenje roditeljskog prava, uz prilaganje pravnosnažne presude o razvodu braka..

 

Ako je . presudom o razvodu braka odlučeno da roditelji zajednički vrše roditeljsko pravo, u slučaju da je jedan od roditelja, koji zajednički vrše roditeljsko pravo, sprečen da lično prisustvuje podnošenju zahteva za izdavanje pasoša detetu, zahtev podnosi jedan od roditelja, uz pisanu i overenu saglasnost drugog roditelja. .

 

Otisci prstiju i potpis se ne uzimaju prilikom podnošenja zahteva od deteta, do navršene dvanaeste godine života.

 

ŠTA RADITI KADA NESTANE PUTNA ISPRAVA ?

 

 • Shodno odredbi člana 42. Zakona o putnim ispravama ("Službeni glasnik RS" broj 90/2007, 116/2008, 104/2009, 76/2010 i 62/2014), lice koje izgubi putnu ispravu dužno je da bez odlaganja prijavi nestanak putne isprave najbližoj policijskoj upravi odnosno policijskoj stanici Ministarstva unutrašnjih poslova.
 • Nestalu putnu ispravu nadležni organ za izdavanje putne isprave će rešenjem proglasiti nevažećom
 • Putna isprava proglašena nevažećom oglašava se u „Službenom glasniku Republike Srbije“, o trošku lica čija se putna isprava oglašava.
 • Nakon donošenja rešenja o proglašenju putne isprave nevažećom i dostavljanja istog „Službenom glasniku Republike Srbije„ , građanin će biti u mogućnosti da podnese zahtev za izdavanje nove putne isprave.

 

Prilikom prijave nestanka putne isprave građanin je dužan da priloži dokaz o uplaćenoj naknadi na ime republičke administrativne takse za prijavu nestanka putne isprave i dokaz o uplaćenoj naknadi za oglašavanje rešenja o proglašenju putne isprave nevažećom u " Službenom glasniku Republike Srbije".

 

•naknada za prijavu nestanka putne isprave
uplatilac: ime, prezime, adresa i mesto
svrha: taksa
primalac: R.A.T
iznos: Republička administrativna taksa po tarifnom broju 1. i po tarifnom broju 9. - vidi tabelu (PDF verzija, Word verzija)
žiro račun: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj: šifra opštine prebivališta - vidi tabelu (Word, PDF)

 

•naknada za oglašavanje rešenja o proglašenju putne isprave nevažećom u "Službenom glasniku Republike Srbije"
uplatilac: ime, prezime, adresa i mesto
svrha: troškovi oglašavanja
primalac: JP Službeni glasnik Republike Srbije - oglasno odeljenje
iznos: 798,00
žiro račun: 160-14944-58
 

ISTOVREMENO PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PASOŠ I LIČNU KARTU

 

1. Kada građani istovremeno podnose zahtev za izdavanje biometrijske lične karte i pasoša, potrebno je da prilože:

 • ličnu kartu ili drugu važeću ispravu – iz koje se može utvrditi identitet podnosioca zahteva;
 • uverenje o državljanstvu ne starije od šest meseci; R Srbije;
 • original izvoda iz matične knjige rođenih izdat na obrascu sa neograničenim rokom važenja u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama („Sl. Glasnik RS“ broj 20/09);
 • original izvoda iz matične knjige rođenih izdat na obrascu sa neograničenim rokom važenja u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama („Sl. Glasnik RS“ broj 20/09);
 • nije obavezno, ali se po želji građana može priložiti i fotografija veličine 50h50mm("an fas", na jednobojnoj sivoj pozadini); ;
 • druge javne isprave kojima se dokazuju podaci iz zahteva - ukoliko za to postoji potreba ( npr. izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih i dr.);
 • dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac lične karte u iznosu od 913,32 dinara;
 • dokaz o uplati u iznosu od 226,00 dinara na ime troškova tehničke izrade lične karte;
 • dokaz o uplaćenoj naknadi za cenu obrasca pasoša u iznosu od:
  1. 3.000,00 dinara na žiro račun Narodne banke Srbije – ZIN broj: 980-333-07 sa pozivom na broj 090501
  2. 600,00 dinara na žiro račun Budžeta Republike Srbije: 840-30413845-91, model 97, sa pozivom na broj iz tabele šifara opštine prebivališta
 • za hitne slučajeve – dokaz koji potvrđuje razlog hitnosti postupka ( u pisanoj formi).

2. Kada građani koji su već dostavili sve što je potrebno prilikom izdavanja biometrijske lične karte, ili je već imaju, podnose zahtev za izdavanje biometrijskog pasoša, potrebno je da prilože:

 • važeću ličnu kartu ili potvrdu o predatom zahtevu za biometrijsku ličnu kartu;
 • dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac pasoša;
 • za hitne slučajeve – dokaz koji potvrđuje razlog hitnosti postupka ( u pisanoj formi).
 

Izdavanje pasoša u diplomatsko - konzularnim predstavništvima Republike Srbije...

Izgled biometrijskog pasoša – uzorak