**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova
RB Naziv dokumenta Word Veličina PDF Veličina
1. Zakon o prebivalištu i boravištu građana 53 KB
2. Zakon o azilu 212 KB
3. Zakon o okupljanju građana 55 KB
4. Zakon o oružju i municiji 176 KB 176 KB
5. Zakon o zaštiti državne granice 220 KB
6. Zakon o javnom redu i miru 69 KB 90 KB
7. Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara 219 KB 168 KB
8. Zakon o potvrđivanju Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi 457 KB 439 KB
9. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o olakšanoj proceduri za izdavanje viza izmedu EU i RS 258 KB 312 KB
10. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o readmisiji lica koja nezakonito borave između EU i R Srbije 469 KB 446 KB
11. Zakon o transportu opasnog tereta 383 KB 333 KB
12. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima 2.25 MB 659 KB
13. Zakon o javnim putevima 460 KB
14. Zakon o policiji 596 KB 559 KB
15. Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama 134 KB 161 KB
16. Zakon o prekršajima 530 KB 435KB
17. Zakon o ličnoj karti 112 KB 122 KB
18. Zakon o vanrednim situacijama 296 KB
19. Zakon o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima 110 KB 127 KB
20. Zakon o zaštiti od požara 274 KB 268 KB
21. Zakon o prometu eksplozivnih materija 227 KB
22. Zakon o putnim ispravama 206 KB 121 KB
23. Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica 425 KB
24. Zakon o strancima 294 KB 175 KB
25. Zakon o državljanstvu 931 KB 133 KB
26. Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju 174 KB
27. Zakon o prekršajima 1,69 MB
28. Uredba o vremenu odmora i upravljanja vozača motornih vozila kada obavljaju međunarodni prevoz, kao i o primeni sistema digitalnih tahografa 194 KB
29. Uredba o visini naknade za usluge koje Ministarstvo unutrašnjih poslova pruža u cilju sticanja sopstvenih prihoda 41,9 MB 346 KB
30. Uredba o obavezi registracije motornih vozila kojima upravljaju lica sa prebivalištem u Republici Srbiji 28 KB
31. Uredba o određivanju poslova bezbednosne zaštite određenih lica i objekata 64.5 KB
32. "Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Komisije Evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnosi na finansijsku pomoć Evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima instrumenata pretpristupne pomoći (IPA)" 488 KB
33. "Uredba o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova za izdavanje pasoša za lica sa područja Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija" 23 KB
34. Uredba o bližem uređivanju načina vršenja policijskih ovlašćenja policijskih službenika granične policije i dužnostima lica koje prolazi državnu granicu 31.5 KB 71.4 KB
35. Uredba o ceni obrasca putnih isprava i vize i troškovima dostavljanja pasoša preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije 41.5 KB 118 KB
36. Uredba o disciplinskoj odgovornosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova 69.0 KB 151 KB
37. Uredba o izdavanju diplomatskih i službenih pasoša 57.5 KB 128 KB
38. Uredba o kontroli prelaska administrativne linije prema Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija 93.0 KB 96.2 KB
39. Uredba o načelima za unutrašnje uređenje Ministarstva unutrašnjih poslova 212 KB 193 KB
40. Uredba o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća 82.5 KB 95.2 KB
41. Uredba o određivanju Ministarstva unutrašnjih poslova za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata 33.5 KB 111 KB
42. Uredba o razvrstavanju objekta, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od požara 5.30 MB 157 KB
43. Uredba o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama 72 KB 86.2 KB
44. Uredba o sastavu i načinu rada štabova za vanredne situacije 3.8 MB 127 KB
45. Uredba o službi u pomoćnoj policiji i pravima i dužnostima pomoćnih policajaca 75.5 KB 133 KB
46. Uredba o sprovođenju evakuacije 52.5 KB 120 KB
47. Uredba o sredstvima za posebne namene 72.5 KB 133 KB
48. Uredba o uslovima i postupku za donošenje rešenja o određivanju privremenog graničnog prelaza 54 KB 120 KB
49. Uredba o visini i načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć 1.60 MB 114 KB
50. Uredba o vrstama naoružanja i opreme policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova 48.5 KB 120 KB
51. Uredbu o bližim uslovima za odbijanje ulaska stranca u Republiku Srbiju 1.67 MB 107 KB
52. Uredbu o disciplinskoj odgovornosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova 2.31 MB 90.2 KB
53. Uredbu o izdavanju oružnog lista, odnosno odobrenja za držanje vlasnicima oružja 481 KB 73.4 KB
54. Uredbu o uslovima i postupku za donošenje rešenja o određivanju privremenog graničnog prelaza 1.61 MB 97.0 KB
55. Uredbu o vrstama naoružanja i opreme policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova 1.36 MB 85.5 KB
56. Uredbu o načinu angažovanja stvari za potrebe zaštite i spasavanja i načinu ostvarivanja prava na naknadu za korišćenje istih 1.13 MB 106 KB
57. Uredbu o razvrstavanju objekta, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od požara 4,98 MB 123 KB
58. Uredbu o upisu podataka u obrazac lične karte 27,0 KB 128 KB