Evropske integracije

Evropske integracije Republike Srbije u okviru Pregovaračkog poglavlja 24 – Pravda, sloboda i bezbednost

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije je uključeno u pregovarački proces sa Evropskom unijom kao „vodeće“ ministarstvo u Pregovaračkoj grupi za Poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbednost.

Eksplanatorni skrining za Poglavlje 24 je održan 2-4. oktobra 2013. godine u Briselu.

Nakon njega je usledio bilateralni skrining za Poglavlje 24 koji je održan 11-13. decembra 2013. godine u Briselu u Belgiji.

Nacrt izveštaja o skriningu (sa eksplanatornog i bilateralnog skrininga) je dostavljen 15. maja 2014. godine.

Srbija se odlučila za model u kome su organizacije civilnog društva indirektno uključene u pregovarački proces, tj. učestvuju u procesu tako što šalju svoje predloge o tome kako formulisati stavove i pripremaju materijale, ali ne i direktno kao članovi pregovaračkog tima.

Odmah nakon bilateralnog skrininga, Republika Srbija je započela sa pripremnim aktivnostima za izradu Akcionog plana za Poglavlje 24 (u daljem tekstu: AP 24).

Rad na izradi Nacrta AP 24 je organizovan na dva međusobno povezana nivoa:

- Gornji nivo predstavlja Pregovaračka grupa čiji zadatak je da obezbedi smernice za izradu AP 24 sa najvišeg nivoa, da prati napredak, da se bavi pitanjima i problemima tokom izrade dokumenta i da razmatra i odobrava prelazne rezultate. Članovi Pregovaračke grupe dolaze iz svih resornih ministarstava i državnih organa koji su zaduženi za relevantna potpoglavlja u Poglavlju 24.

- Drugi, radni nivo, predstavljaju radni timovi, koje vode koordinatori potpoglavlja i sastoje se od predstavnika relevantnih strana u zavisnosti od njihove stručnosti i iskustva u različitoj oblasti koju obuhvata potpoglavlje i TAIEX eksperata.

Zajednička početna tačka za sve radne grupe je bio uspostavljeni logički okvir. Konačni logički okvir za AP 24 se sastoji od narativnog i tabelarnog dela.

Tabelarni deo je predstavljen na dva nivoa: preporuke i aktivnosti.

Narativni deo je opis trenutnog stanja, koji predstavlja viziju u konkretnoj oblasti politike (potpoglavlje). Opis predstavlja glavne probleme koje treba rešiti i način njihovog rešavanja.

Preporuke u okviru potpoglavlja su definisane na osnovu preporuka Evropske komisije i preporuka iz Izveštaja o skriningu. Opšti rezultat vezan za preporuku, kao mera sprovođenja AP 24, pokazuje promenu u stvarnosti koja je treba da se postigne kroz ispunjavanje preporuka kako bi došlo do potpunog usklađivanja sa pravnim tekovinama EU i kako bi se ispunili konkretni standardi.

Aktivnosti su definisane kao ključni koraci koji su potrebni da bi se ostvarile preporuke. Neke aktivnosti su napravljene kao složene, što znači da elementi tih aktivnosti koji su njihovi obavezni i sastavni delovi nisu navedeni pojedinačno već kao celina (npr. priprema, konsultacije i usvajanje zakona/propisa). Sve aktivnosti vezane za pripremu propisa podrazumevaju uspostavljanje odgovarajućih radnih grupa, dok konsultacije obuhvataju i konsultacije unutar Vlade (konsultacije među agencijama, prikupljanje mišljenja u skladu sa Vladinim Poslovnikom o radu) i konsultacije sa javnošću (javne rasprave).

Organi za sprovođenje su u većini slučajeva brojni organi državne uprave, što znači da će aktivnosti biti sprovođene u partnerstvu, u kom slučaju će nadležni organ koji je naveden kao prvi biti organ za sprovođenje dok će ostali navedeni organi biti partneri u procesu sprovođenja.

Akcioni plan definiše budžet koji je potreban za sprovođenje predviđenih aktivnosti. Izvor finansiranja je, u najvećoj meri, budžet Republike Srbije. Imajući u vidu da je za sprovođenje određenih aktivnosti potrebna ekspertska podrška, predviđeno je da se angažuju strani eksperti kroz TAIEX mehanizam podrške. Budući da sprovođenje određenih aktivnosti iziskuje značajna finansijska sredstva, spisak mogućih izvora finansiranja je obuhvatio potencijalne donacije od strane međunarodnih organizacija ili korišćenje pretpristupnih fondova EU, kao i bespovratna sredstva. Prioritetne aktivnosti u okviru AP 24 su potpuno usklađene sa prioritetnim aktivnostima koje će biti finansirane u IPA II ciklusu.

Izveštavanje o realizaciji aktivnosti u okviru AP 24 se obavlja na nivou onih koji su odgovorni za sprovođenje aktivnosti iz Akcionog plana. Državni organi koji su u Akcionom planu određeni kao organi za sprovođenje će, unutar svojih nadležnosti, sprovoditi aktivnosti obuhvaćene ovim Akcionim planom.

Praćenje Akcionog plana se vrši na nivou glavnog koordinatora i 10 koordinatora potpoglavlja za sprovođenje Akcionog plana, u skladu sa nalozima Pregovaračke grupe. Zadatak koordinatora je da prate sprovođenje aktivnosti i dostavljaju Pregovaračkoj grupi objektivne i blagovremene informacije o stanju u oblasti sprovođenja Akcionog plana.

Izveštaje o realizaciji aktivnosti u okviru AP 24, Pregovaračka grupa će zajedno sa predstavnikom Kancelarije za evropske integracije Republike Srbije i imenovanim članom Pregovaračkog tima dva puta godišnje dostavljati prema dogovorenoj formi Evropskoj komisiji. Izveštaji će biti dostupni javnosti na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova.

* * *

Revidirani Akcioni plan za Poglavlјe 24 - Izveštaj o sprovođenju aktivnosti za period jul - decembar 2022. godine

Revidirani Akcioni plan za Poglavlјe 24 - Izveštaj o sprovođenju aktivnosti za period jul - decembar 2022. godine (engleska verzija)

Revidirani Akcioni plan za Poglavlјe 24 - Izveštaj  o sprovođenju aktivnosti za period januar - jun 2022. godine

Revidirani Akcioni plan za Poglavlјe 24 - Izveštaj  o sprovođenju aktivnosti za period januar - jun 2022. godine (english version)

Revidirani Akcioni plan za Poglavlјe 24 - Izveštaj o sprovođenju aktivnosti za period jul- decembar 2021. godine

Revidirani Akcioni plan za Poglavlјe 24 - Izveštaj o sprovođenju aktivnosti za period jul- decembar 2021. godine (engleska verzija)

Revidirani  Akcioni plan za Poglavlјe 24 - Izvestaj  o sprovođenju aktivnosti za period januar - jun 2021. godine

Revidirani  Akcioni plan za Poglavlјe 24 - Izvestaj  o sprovođenju aktivnosti za period januar - jun 2021. godine (engleska verzija)

Revidirani Akcioni plan za Poglavlje 24 - Prvi Izveštaj o sprovođenju aktivnosti

REVIDIRANI AKCIONI PLAN ZA POGLAVLjE 24 - jul 2020. godine

REVIZIJA AKCIONOG PLANA ZA POGLAVLJE 24 - finalna radna verzija upućena EK na komentare

AKCIONI PLAN ZA POGLAVLjE 24 - IZVEŠTAJ o sprovođenju aktivnosti za period jul - decembar 2019. godine

AKCIONI PLAN ZA POGLAVLjE 24 - IZVEŠTAJ o sprovođenju aktivnosti za period jul - decembar 2019. godine (engleska verzija)

AKCIONI PLAN ZA POGLAVLjE 24 – IZVEŠTAJ o sprovođenju aktivnosti za period januar - jul 2019. godine

AKCIONI PLAN ZA POGLAVLjE 24 - IZVEŠTAJ o sprovođenju aktivnosti za period januar - jul 2019. godine (engleska verzija)

AKCIONI PLAN ZA POGLAVLjE 24 - statistički prikaz aktivnosti za period januar - jul 2019. godine

AKCIONI PLAN ZA POGLAVLjE 24 – PRAVDA, SLOBODA I BEZBEDNOST – REVIZIJA, mart 2019. godine

AKCIONI PLAN ZA POGLAVLjE 24 - IZVEŠTAJ za period jul - decembar 2018. godine

AKCIONI PLAN ZA POGLAVLjE 24 - IZVEŠTAJ za period jul - decembar 2018. godine (engleska verzija)

AKCIONI PLAN ZA POGLAVLjE 24 - statistički prikaz aktivnosti jul - decembar 2018. godine

AKCIONI PLAN ZA POGLAVLJE 24 - IZVEŠTAJ za period januar - jun 2018. godine

AKCIONI PLAN ZA POGLAVLJE 24 - IZVEŠTAJ za period januar - jun 2018. godine (engleska verzija)

AKCIONI PLAN ZA POGLAVLJE 24 - statistički prikaz sprovođenja aktivnosti u periodu januar - jun 2018. godine

IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU AKTIVNOSTI - Period jul - decembar 2017. godine

AKCIONI PLAN ZA POGLAVLJE 24 - statistički prikaz sprovođenja aktivnosti u periodu jul - decembar 2017. godine

AKCIONI PLAN ZA POGLAVLjE 24 - PRAVDA, SLOBODA I BEZBEDNOST

AKCIONI PLAN ZA POGLAVLjE 24 - PRAVDA, SLOBODA I BEZBEDNOST (engleska verzija)

AKCIONI PLAN ZA POGLAVLjE 24 - STATISTIKA REALIZOVANIH AKTIVNOSTI

AKCIONI PLAN ZA POGLAVLjE 24 - IZVEŠTAJ ZA PERIOD JUL-DECEMBAR 2016

AKCIONI PLAN ZA POGLAVLjE 24 - IZVEŠTAJ ZA PERIOD JUL - DECEMBAR 2016 (engleska verzija)

AKCIONI PLAN ZA POGLAVLJE 24 - IZVEŠTAJ ZA PERIOD JANUAR - JUN 2017

AKCIONI PLAN ZA POGLAVLJE 24 - IZVEŠTAJ ZA PERIOD JANUAR - JUN 2017 (engleska verzija)

AKCIONI PLAN ZA POGLAVLJE 24 - STATISTIKA REALIZOVANIH AKTIVNOSTI ZA PERIOD JANUAR - JUN 2017

PRELAZNA MERILA ZA PREGOVARAČKO POGLAVLjE 24

PRELAZNA MERILA ZA PREGOVARAČKO POGLAVLjE 24 (engleska verzija)

KOMENTARI OCD NA AP P24, OKTOBAR 2015.

PREGOVARAČKA POZICIJA

OBAR CH 24 RS

PRILOG MUP I P24 ZA GODIŠNjI IZVEŠTAJ O NAPRETKU ZA 2015. GODINU U OBLASTI EVROPSKIH INTEGRACIJA

PROTOKOL O SARADNjI MUP CG I MUP RS

FAZE U PREGOVORIMA SA EU

SPORAZUM O STRATEŠKOJ I OPERATIVNOJ SARADNjI SA EVROPOL

LAISON POLICE OFFICER (EUROPOL) - INFORMATION

AKCIONI PLAN ZA POGLAVLjE 24 - TREĆI NACRT (septembar 2015)

AKCIONI PLAN ZA POGLAVLjE 24 - TREĆI NACRT (septembar 2015 - engleska verzija)

AKCIONI PLAN ZA POGLAVLjE 24 - DRUGI NACRT (jun 2015)

AKCIONI PLAN ZA POGLAVLjE 24 - DRUGI NACRT (Komentari Evropske komisije)

AKCIONI PLAN ZA POGLAVLjE 24 - PRVI NACRT (septembar 2014)

AKCIONI PLAN ZA POGLAVLjE 24 - PRVI NACRT (Komentari Evropske komisije)

IZVEŠTAJ O SKRININGU ZA POGLAVLjE 24

IZVEŠTAJ O SKRININGU ZA POGLAVLjE 24 (engleska verzija)