Sektori

Sektor za međunarodnu saradnju, evropske poslove i planiranje

Sektor za međunarodnu saradnju, evropske poslove i planiranje nadležan je za planiranje i organizovanje procesa evropskih integracija, postavljanje pravaca i ciljeva u prioritetnim oblastima rada Ministarstva unutrašnjih poslova u celini i poslovima evropskih integracija. Radi na planiranju i upravljanju projektima finansiranih iz fondova Evropske unije i drugih međunarodnih izvora.

Sektor, takođe, planira i organizuje:
•    bilateralnu i multilateralnu međunarodnu saradnju za potrebe Ministarstva,
•    učešće Ministarstva u regionalnim inicijativama i mirovnim operacijama EU, OUN i drugih organizacija,
•    izradu strategija, akcionih planova i drugih planskih dokumenata Ministarstva, praćenje i ocenjivanje  implementacije usvojenih strategija, akcionih planova i drugih planskih dokumenata i izveštavanje o njihovoj  implementaciji,
•    vrši stručno savetovanje i koordinaciju u implementaciji strateških, srednjoročnih i operativnih planova,
•    istraživanje trendova u razvoju državne uprave i policijske službe u svetu, iniciranje razvoj nih projekata i analiziranje razvojnih potreba Ministarstva,
•    sve strateške analize u delokrugu rada Ministarstva.

Sektor obavlja i poslove prevođenja.

Odeljenja u sastavu Sektora:

  • Odeljenje za evropske poslove,
  • Odeljenje za međunarodnu saradnju,
  • Odeljenje za strateško upravljanje i razvoj,
  • Odeljenje za upravljanje projektima.

 

Projekti

Informacija o projektima finansiranim iz fondova Evropske unije i bilateralnim projektima u periodu od 2010.godine do 2016. godine

1. EU- IPA 2010 - 2016

2. VIŠEKORISNIČKA REGIONALNA IPA

3. BILATERALNI PROJEKTI

4. MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE