Aktuelno

Uspešno se sprovode aktivnosti Tvining projekta IPA 2014

05.07.2019.
MUP
Uspešno se sprovode aktivnosti Tvining projekta IPA 2014
Uspešno se sprovode aktivnosti Tvining projekta IPA 2014
Uspešno se sprovode aktivnosti Tvining projekta IPA 2014
Uspešno se sprovode aktivnosti Tvining projekta IPA 2014

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije od 2018. godine uspešno sprovodi aktivnosti Tvining projekta „Podrška u jačanju kapaciteta u borbi protiv trgovine lјudima“ i dobrim rezultatima doprinosi unapređenju koordinacije relevantnih institucija u borbi protiv ove vrste kriminala, kao i unapređenju međunarodne saradnje.

Pored toga što pomaže jačanju kapaciteta Uprave kriminalističke policije, kroz efikasnu koordinaciju sa drugim institucijama kao što su tužilaštva, Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, Centar za zaštitu žrtava trgovine lјudima, Centri za socijalni rad i nevladine organizacije, ovaj projekat doprinosi i unapređenju otkrivanja i rasvetlјavanja slučajeva trgovine lјudima, prevenciji i zaštiti žrtava, razvijanju efikasnog Nacionalnog sistema upućivanja, kao i unapređenju proaktivnog pristupa u istragama trgovine lјudima.  

Od početka projekta sprovedeno je 22 aktivnosti u vidu obuka, radionica, misija za izradu različitih analiza i studijska poseta Ljublјani, a značajnu stručnu i tehničku podršku u njihovoj realizaciji pruža Služba za borbu protiv organizovanog kriminala u okviru Uprave kriminalističke policije.

Do sada je bilo angažovano više od 200 profesionalaca aktivnih na polјu borbe protiv trgovine lјudima i oni su imali priliku da ostvare uslove za unapređenje saradnje kroz međusobno upoznavanje kako sa svojim kolegama iz Srbije, tako i sa kolegama iz zemalјa članica Evropske unije.

Cilј ovog projekta je da se putem jačanja kapaciteta svih relevantnih institucija za borbu protiv trgovine lјudima, a u skladu sa najbolјim praksama Evropske unije, pruži doprinos u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, kroz ispunjavanje preporuka iz Akcionih planova za pregovaračka Poglavlјa 23 i 24.

Partneri u ovom Tvining projektu, koji traje 24 meseca su Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Austrije, Slovenije, kao i austrijska Agencija za evropske integracije i ekonomski razvoj.

Projekt se finansira od strane Evropske unije u okviru Instrumenata za predpristupnu pomoć (IPA II 2014), u iznosu od milion evra.