Aktuelno

Bilateralni sastanci između Republike Srbije i Republike Severne Makedonije

01.07.2022.
Bilateralni sastanci između Republike Srbije i Republike Severne Makedonije o primeni Sporazuma o borbi protiv trgovine lјudima i krijumčarenju migranata

U okviru projekta „Pobolјšanje zaštite – upravlјanje osetlјivim migracijama u Republici Srbiji“ koji predstavlјa nastavak saradnje Švajcarske konfederacije i Republike Srbije u okviru Migracionog partnerstva sa Zapadnim Balkanom 2020-2023, u periodu od 30. juna do 01. jula, u Beogradu su održana dva bilateralna sastanka o primeni Sporazuma o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine lјudima između Republike Srbije i Republike Severne Makedonije i Sporazuma o saradnji u borbi protiv krijumčarenja migranata, posebno saradnji Udarnih grupa za borbu protiv krijumčarenja lјudi.

Mitar Đurašković, rukovodilac Kancelarije za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine lјudima zahvalio se Švajcarskoj kancelariji za saradnju u Srbiji i Međunarodnoj organizaciji za migracije (IOM) što su omogućili da se navedeni sastanci održe. Sporazumi o saradnji u borbi protiv trgovine lјudima i krijumčarenja migranata između Republike Srbije i Republike Severne Makedonije koji su potpisani 16.12.2019. godine u Skoplјu stupili su na snagu i sada se organizuju prvi sastanci radi zajedničke ocene njihove primene. Podsetio je, da su prilikom rasprave o tekstu Sporazuma o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine lјudima u Narodnoj skuštini Republike Srbije, poslanici istakli je trgovina lјudima zločin protiv čovečnosti i drastično kršenje osnovnih lјudskih prava i da su nadležni organi koji sprovode sporazum dužni da sarađuju sa kolegama iz Severne Makedonije u cilјu sprečavanja, otkrivanja, gonjenja i procesuiranja trgovine lјudima i zaštite žrtava. Saradnja dve zemlјe u borbi protiv trgovine lјudima je primer dobre prakse.

Magdalena Nestorovska, Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine lјudima i ilegalnu migraciju i državna sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Severne Makedonije, istakla je značaj bilateralne saradnje za razmenu dobrih praksi i rešenja zahvalјujući kojem je Severna Makedonija preuzela model Republike Srbije u građenju svog sistema za borbu protiv krijumčarenja migranata i trgovine lјudima. Takođe je istakla da su imali priliku da posete Prihvatilište za žrtve trgovine lјudima pri Centru za zaštitu žrtava trgovine lјudima i da se upoznaju sa njegovim radom.

Ričard Koli, direktor Švajcarske kancelarije za saradnju u Srbiji je izrazio zadovolјstvo što je Švajcarska podržala organizaciju sastanka u okviru projekta koji je pripremlјen zajedno sa Vladom Srbije i IOM-om, kao deo Migracionog partnerstva između Švajcarske i Srbije. „Ovim pokrivamo jedan od prioriteta Švajcarskog strateškog okvira za migracije za Zapadni Balkan, koji jeste borba protiv trgovine lјudima i krijumčarenja migranata“, rekao je Koli, i dodao da je dobro što različiti donatori u kontinuitetu podržavaju regionalnu saradnju u ovim oblastima. „Podrška koordinaciji u upravlјanju mešovitim migracionim tokovima je važna, posebno danas kada su ovi tokovi u Evropi upravo najaktivini u regionu Zapadnog Balkana“, zaklјučio je Koli.

Lidija Marković, šefica kancelarije Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u Srbiji navela je da „IOM nastavlјa da podržava sprovođenje nacionalnih i regionalnih strategija i planova u borbi protiv trgovine lјudima i krijumčarenja migranata, posebno u kontekstu mešovitih i iregularnih migracionih tokova. Zajednički rad je vodio potpisivanju međudržavnih sporazuma, formiranju Udarnih grupa za borbu protiv krijumčarenja migranata, ali i jačanju kapaciteta lokalnih aktera i službenika za primenu odgovarajućih procedura u prepoznavanju, otkrivanju i kažnjavanju počinioca, i zaštiti žrtava.“

Na sastancima su učestvovali predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Direkcije policije, Republičkog javnog tužilaštva, Tužilaštva za organizovani kriminal, Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja i Centra za zaštitu žrtava trgovine lјudima kao i članovi Udarnih grupa za borbu protiv krijumčarenja migranata Republike Srbije i Republike Severne Makedonije.