Aktuelno

Reagovanje Dejana Kovačevića, načelnika Uprave kriminalističke policije

24.05.2019.
MUP

Reagovanje Dejana Kovačevića, načelnika Uprave kriminalističke policije:

„Izjava Momira Stojanovića, bivšeg načelnika Vojno-bezbednosne agencije, da je Odelјenje za posebne istražne metode Uprave kriminalističke policije opasna organizacija, koja se bavi praćenjem političkih protivnika i nadzorom njihove komunikacije, skandalozna je, tendenciozna i neistinita i ima za cilј da naruši ugled UKP-a koji je u proteklom periodu ostvario značajne rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i drugih najtežih oblika kriminalnih delatnosti, kako u državi, tako i na međunarodnom nivou. 

Služba za specijalne istražne metode bavi se primenom posebnih dokaznih radnji u skladu sa pozitivnim propisima, pre svega Zakonikom o krivičnom postupku. U tom smislu, nije moguće sprovesti nijednu od posebnih dokaznih radnji bez naredbe suda, i to samo ako su ispunjeni zakonski uslovi koje predviđa Zakonik o krivičnom postupku.

Tako na primer, kod primene posebne dokazne radnje „tajni nadzor komunikacije“, postupajući policijski službenik organizacione jedinice koja se bavi operativnim radom dostavlјa Službi za specijalne istražne metode Naredbu za izvršenje navedene posebne dokazne radnje koju je doneo sudija za prethodni postupak i fotokopiju predloga upućenog Višem tužilaštvu za uspostavlјanje posebne dokazne radnje „tajni nadzor komunikacije“, nakon čega se ista prosleđuje BIA, kako bi se tehnički omogućila njegova primena.

Dakle, tehničku realizaciju nadzora sprovodi Bezbednosno-informativna agencija, a Uprava kriminalističke policije nije u mogućnosti da samostalno primenjuje zakonito presretanje komunikacija bez tehničke podrške BIA.

Napominjem da Služba za specijalne istražne metode u svom radu pruža specijalističku tehničku podršku operativnim linijama rada, koje iniciraju primenu posebnih dokaznih radnji, isklјučivo po naredbi suda, a na obrazloženi predlog javnog tužioca, ukoliko su ispunjeni svi zakonski uslovi.

Zato još jednom napominjem da Služba za specijalne istražne metode nije u mogućnosti da samostalno inicira niti primenjuje bilo koju posebnu dokaznu radnju, već samo da u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima sprovodi njihovu primenu za potrebe operativne linije rada. Budući da se radi o posebnim metodama, čiju je primenu i sam zakon restriktivno propisao, iste se primenjuju samo ukoliko se identičan rezultat nije mogao postići na način kojim se manje ograničavaju prava građana. Takođe, postupanje sa materijalom dobijenim na ovaj način, precizno je regulisano zakonom, a sve u cilјu njegove procesne upotrebe u krivičnim postupcima za najteža krivična dela, odnosno dela koja su taksativno navedena u Zakonu o krivičnom postupku“.