Aktuelno

Švajcarska podržava jačanje institucionalnih kapaciteta za upravlјanje migracijama u Srbiji

04.03.2022.
MUP

„Projekat Migracionog partnerstva, koji se realizuje uz podršku Švajcarske, podržava veliki broj institucionalnih prioriteta za bolјi odgovor na potrebe i izazove koje nameće trenutni migracioni kontekst u Srbiji, posebno mešoviti migracioni tokovi“, navela je Lidija Marković, šefica kancelarije Međunarodne organizacije za migracije u Srbiji, na današnjem sastanku Upravnog odbora projekta „Jačanje kapaciteta i partnerstava za upravlјanje migracijama u Srbiji“.

Na sastanku Upravnog odbora projekta „Jačanje kapaciteta i partnerstava za upravlјanje migracijama u Srbiji“ predstavlјene su dosadašnje i tekuće aktivnosti, kao i plan rada do kraja 2022 godine, prema prioritetima i potrebama partnerskih institucija.

Projekat „Jačanje kapaciteta i partnerstava za upravlјanje migracijama u Srbiji“ sprovode Međunarodna organizacija za migracije (IOM), Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Projekat je deo Migracionog partnerstva između Švajcarske i Srbije, i švajcarskog Strateškog okvira za migracije za Zapadni Balkan 2020-2023.

„Ovaj projekat je deo Migracionog partnerstva koje Švajcarska ima sa Srbijom od 2009. godine. Posebno je značajan jer se problemu migracija pristupa iz ugla različitih sektora, slično „whole-of-government“ pristupu koji i Švajcarska zastupa. Veoma je značajno što je projekat sistemski, i bavi se unapredjenjem nacionalnog i lokalnog odgovora na izazove u oblasti migracija, i što je osigurana  koordinacija različitih sektora ali i donatorskih inicijativa“, rekao je Richard Kohli, direktor Švajcarske kancelarije za saradnju u Srbiji.

Aktivnosti u toku 2022 godine su usmerene na izradu različitih strateških i operativnih okvira za upravlјanje migracijama na nacionalnom i lokalnom nivou, uklјučujući lokalne akcione planove za upravlјanje migracijama, procedure i mehanizme za zaštitu dece migranata bez pratnje roditelјa/staratelјa, prevenciju i borbu protiv krijumčarenja i trgovine lјudima, te zaštitu žrtava trgovine u mešovitim migracijama.

Istovremeno, nastaviće se realizacija akreditovanih obuka za službenike i pružaoce usluga relevantnih institucija kako bi se unapredila specifična znanja i kompetencije u ovim oblastima. Biće nastavlјena i direktna podrška migrantima, angažovanjem dodatnog stručnog osoblјa u ustanovama socijalne zaštite, kao i u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva koje će realizovati programe za podršku i zaštitu migranata i njihovo uklјučivanje u zajednicu – sa posebnim fokusom na standardizovane i licencirane usluge za migrante u ranjivim situacijama.

Sastanku su, između ostalih, Svetlana Velimirović, zamenica komesara u Komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije, Jasmina Pekmezović, v.d. pomoćnica ministra u Ministarstvu za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, i Mitar Đurašković, Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine lјudima u Ministarstvo unutrašnjih poslova.