Актуелно

Поступање полиције регулисано позитивним правним прописима усклађеним са међународним стандардима

26.01.2024.
MУП

У Извештају Европског Комитета за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака (ЦПТ), који је објављен 25. јануара ове године о спроведеној ад хок посети Републици Србији у периоду од 21. до 30. марта 2023. године, између осталог у медијима се цитирају и наводи „да је делегација ЦПТ примила бројне наводе о физичком малтретирању осумњичених за кривична дела од полицијских службеника углавном на подручју Београда, као и да се поступање полиције са лицима лишеним слободе, посебно на подручју Београда, није побољшало од посета 2017. и 2021. године“.

С тим у вези, Министарство унутрашњих послова истиче да је поступање полицијских службеника регулисано позитивним законским прописима, пре свега Уставом Републике Србије, Законом о полицији, Закоником о кривичном поступку и другим правним актима који су усклађени са међународним стандардима и принципима.

Министарство унутрашњих послова је у претходном периоду учинило значајан напор у прилагођавању законодавног оквира са препорукама ЦПТ-а и других релевантних међународних инструмената, те је између осталог донет и Правилник о полицијским овлашћењима, који ближе прописује начин поступања полицијских службеника у примени полицијских овлашћења. У сарадњи са Врховним јавним тужилаштвом донета је Методологија за спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције, где истрагу спроводи тужилаштво у сарадњи са Сектором унутрашње контроле полиције и где надлежни тужилац може иницирати поступак привременог удаљења полицијског службеника за кога постоји сумња да је извршио злостављање, до окончања истраге. Такође, донет је Правилник о условима које треба да испуњавају просторије за задржавање лица, који је у потпуности прилагођен препорукама ЦПТ-а.

У току 2023. године донет је и нови Кодекс полицијске етике, где је између осталог прописано да су полицијски службеници у обавези да поступају поштујући достојанство, углед и част сваког појединца и друга основна права и слободе човека.

У Нацрту закона о унутрашњим пословима, који је у поступку доношења, предвиђена су нова законска решења која су израђена по препорукама ЦПТ-а из претходних посета.

Поред јасно дефинисаних и унапређених стандарда полицијског поступања, између осталог, у Нацрту закона је препозната Комисија за праћење поступања у примени полицијских овлашћења и спровођења стандарда у области превенције тортуре, која ће у свом саставу имати представника јавности кога предлаже министарство надлежно за људска и мањинска права.

Министарство унутрашњих послова је у последњих пет година улагањем из буџета и средствима из донација изградило или адаптирало 87 просторија за задржавање у 23 полицијске управе, које су у потпуности у складу са међународним стандардима.

У циљу подизања свести полицијских службеника о нултој толеранцији када је у питању злостављање приликом примене полицијских овлашћења, кроз програм стручног усавршавања спроводе се сталне обуке полицијских службеника у примени полицијских овлашћења и заштити људских права лица лишених слободе.

Посебан акценат је дат на технике обављања информативног разговора са лицима, где су спроведене обуке по такозваном „PEACE“ моделу и где је у сарадњи са Криминалистичко-полицијским универзитетом у оквиру пројекта Савета Европе „Јачање заштите људских права лица лишених слободе и осуђених лица у Србији'“ израђен Приручник за обављање информативног разговора који ће бити коришћен у обукама полицијских службеника.

Министарство унутрашњих послова је у циљу спровођења препорука из извештаја ЦПТ-а о посети из 2021. године из буџетских средстава опремило одређени број службених просторија аудио и видео-опремом у циљу документовања саслушања осумњичених у складу са Закоником о кривичном поступку, где је у току поступак доношења одговарајућих подзаконских аката, у сарадњи са тужилаштвом, у циљу спровођења наведене препоруке.

Након посете ЦПТ-а 2023. године, у циљу унапређења рада полицијских службеника у дежурним службама, а у складу са тада датом препоруком Комитета, дефинисан је опис послова радног места полицијског службеника који је одговоран за спровођење надзора над задржаним лицем.

Такође, након посете ЦПТ-а 2021. године унапређене су евиденције доведених и задржаних лица, посебно у делу остваривања права лица на ангажовање браниоца, обавештење члана породице, вршење лекарског прегледа и других битних чињеница од значаја за задржавање.

У континуираним активностима које се спроводе у циљу унапређења поступања полицијских службеника, Министарство унутрашњих послова је иницирало доношење Меморандума о сарадњи са Министарством здравља у делу једнообразног начина поступања како полицијских службеника, тако и здравствених радника приликом лекарских прегледа и пружања здравствене помоћи лицима лишеним слободе и задржаним лицима, у складу са препорукама Заштитника грађана и међународним стандардима у тој области.

Заштитник грађана је у оквиру Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у току 2023. године обавио 59 ненајављених посета полицијским управама и полицијским станицама у оквиру Министарства унутрашњих послова у циљу праћења поступања према лицима лишеним слободе и утврђивања услова у којима бораве, као и одвраћања органа и службених лица од било каквог облика злостављања или мучења. У годишњим извештајима НПМ је констатовао унапређење посебно у погледу услова за боравак задржаних лица у просторијама за задржавање, наводећи да је велики број просторија за задржавање адаптиран у складу са стандардима. НПМ је, такође, констатовао и унапређење у поступању полицијских службеника према доведеним и задржаним лицима у поштовању њихових права, као и евиденција које полицијске станице воде за задржана лица. У достављеном извештају НПМ-а из 2023. године констатовано је да је НПМ уочио значајно унапређење у овој области које се огледа у напорима Министарства унутрашњих послова да поступање према лицима лишеним слободе буде у потпуности у складу са релевантним домаћим прописима, али и међународним стандардима и препорукама које су међународна тела упућивала Републици Србији.

Имајући у виду наведено, у објављеном извештају ЦПТ-а о посети из 2023. године наводе се констатације које нису поткрепљене чињеницама из којих би се извео закључак да заиста постоје бројни случајеви физичког малтретирања лица осумњичених за извршена кривична дела. Такође, у извештају се наводи да поступање полиције према лицима лишеним слободе није побољшано од посете ЦПТ-а 2017. и 2021. године.

Министарство унутрашњих послова истиче да активности које су реализоване након посете ЦПТ 2017. године, са циљем испуњавања препорука ЦПТ, али и Комитета Уједињених нација против тортуре, те нашег Националног превентивног механизма, нису адекватно констатоване у коначном извештају ЦПТ, нити на одговарајући начин интерпретиране у средствима јавног информисања.

Делегација ЦПТ је посету нашој држави реализовала у марту 2023. године уз подршку Министарства унутрашњих послова, током које су одржани и састанци на највишем нивоу. Изражавамо жаљење што одређени наводи садржани у коначном извештају нису пренети највишем руководству Министарства током саме посете, нити су били садржани у прелиминарном извештају.

Овом приликом Министарство унутрашњих послова још једном напомиње да је рад Министарства јаван и позива грађане да о сазнањима о било каквом незаконитом поступању полицијских службеника одмах обавесте најближу полицијску станицу или Сектор унутрашње контроле.