Сектори

Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије

Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије (САТИТ) oбезбеђујe условe за функционисање Дирекције и осталих организационих јединица Министарства, који се односе на организовање, развој и експлоатацију интегрисаног информационог система Министарства, као и на планирање, изградњу, надзор и коришћење телекомуникационих система и система криптозаштите.

Обавља послове планирања, праћења и спровођења мера из области информационе безбедности, односно заштите информационог система и мрежне инфраструктуре Министарства.

Одговоран је за функционалност, одрживост и економичност телекомуникационе и рачунарске мреже, комутационог, телефонског и система видео-надзора, као и техничку заштиту Министарства.

Примењује технологију просторног управљања подацима, унапређује и развија географски информациони систем. Стара се о несметаном функционисању система управљања базама података.

Бави се инсталацијом, конфигурацијом и одржавањем серверских оперативних система, система за управљање базама података, апликативних сервера и осталог системског софтвера.

Израђује и унапређује корисничке апликације и моделује нове базе података за програмске системе.

Израђује техничка решења за обављање поуздане и заштићене размене података између правних субјеката и Министарства.

Организује функционисање и развој информационо-комуникационе инфраструктуре и информационих система електронског пословања, односно електронске управе.

Обавља послове припреме, обраде и персонализације путних исправа и идентификационих докумената.

Прати, анализира и истражује безбедносно интересантне појаве и догађаје, и обавља послове информисања и извештавања о стању јавне безбедности у Републици Србији.

Врши препознавање, анализу и истраживање безбедносних изазова, ризика и претњи по јавну безбедност.

Пружа подршку ефикасном процесу руковођења и управљања свим пословним процесима, а тиме и ефикасном вршењу безбедносних послова у целини.

Обавља планирање, организовање и руковођење активностима из надлежности одељења, координацију њиховог рада и сарадњу, праћење и контролу извршених послова.

Анализира и усваја годишњи и периодични извештај о раду.

Контролише израду и доноси план набавки, као и њихово извршење.

Предлаже измене прописа и других аката за унапређење послова из надлежности и учествује у њиховој изради.

Остварује сарадњу са другим организационим целинама Министарства, другим државним органима и организацијама.

 

Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије у свом саставу има:

 1. Центар за реаговање на нападе  на информациони систем (ЦЕРТ);
 2. Одељење за оперативно-планске послове;
 3. Одељење за персонализацију идентификационих докумената;
 4. Одељење за радио комуникације;
 5. Одељење за комуникације;
 6. Oдељење за системе видео надзора и техничке заштите;
 7. Одељење за развој;
 8. Одељење за електронско пословање;
 9. Одељење за серверску инфраструктуру;
 10. Одељење за информациону безбедност;
 11. Одељење за полицијску аналитику;
 12. Одељење за статистичку аналитику и оперативно-криминалистичке евиденције;
 13. Одељење за аналитику Београд;
 14. Одељење за информационе технологије Београд;
 15. Одељење за информационо комуникационе технологије Београд;
 16. Одељење за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије Нови Сад;
 17. Одељење за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије Ниш;
 18. Одељење за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије Крагујевац;
 19. Одељење за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије Краљево и
 20. Одељење за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије Ужице.