Pravni osnovi borbe protiv trgovine ljudima

Ustav Republike Srbije iz 2006. godine, dotiče se problematike trgovine ljudima odredbom člana 26: "Izričito je zabranjeno da niko ne može biti dužan u ropstvu ili u položaju sličnom ropstvu, odnosno, zabranjen je svaki oblik trgovine ljudima i prinudni rad pod kojim se smatra seksualno ili ekonomsko iskorišćavanje lica koje se nalazi u nepovoljnom položaju".

Krivični zakonik razdvojio je i posebno sankcionisao krivična dela:

1. Trgovina ljudima

Trgovina ljudima (čl. 388)
Trgovina decom radi usvojenja (čl. 389)
Zasnivanje ropskog odnosa i prevoz lica u ropskom odnosu (čl. 390)

2. Krijumčarenje ljudi je posebno krivično delo

Nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi (čl. 350)

* * *

Naša država pokazala je spremnost i političku volju da se pridruži svetskim naporima u borbi protiv trgovine ljudima i ratifikovala je sve važne međunarodne dokumente s tim u vezi.

Normativni okvir Republike Srbije u oblasti trgovine ljudima delimično je usklađen sa Direktivom 2011/36/EU i Direktivom Saveta 2004/81/EC.

* * *

Protokol o saradnji Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja i Republičkog javnog tužilaštva

 

U cilјu uspešnijeg suzbijanja trgovine lјudima i zaštite prava žrtava trgovine lјudima, dana 28. juna 2018. godine zaklјučen je Protokol o saradnji Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja i Republičkog javnog tužilaštva.

Protokol predstavlјa korak ka unapređenju saradnje strana potpisnica u cilјu uspešnijeg suzbijanja trgovine lјudima i zaštite prava žrtava trgovine lјudima.

Protokolom su definisana međusobna prava i obaveze strana potpisnica u oblastima identifikacije žrtava trgovine lјudima, pružanja pomoći i zaštite bezbednosti žrtava, prevencije trgovine lјudima i statističkog izveštavanja u cilјu istraživanja fenomena trgovine lјudima.

Strane potpisnice su se obavezale da imenuju lica za kontakt radi praćenja aktivnosti u oblasti identifikacije žrtava trgovine lјudima, u oblasti pružanja pomoći i zaštite bezbednosti žrtava trgovine lјudima, u oblasti zajedničkh preventivnih aktivnosti i radi razmene statističkoh podataka.