ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРИЈАВУ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

У складу са Законом о приватном обезбеђењу и Правилником о стручном испиту за вршење послова приватног обезбеђења и редарске службе лица која желе да стекну лиценцу за вршење послова приватног обезбеђења дужна су да положе стручни испит пред Комисијом министарства.

Право пријаве на стручни испит имају лица која су савладала програм обуке и којима је од стране овлашћеног привредног друштва, предузетника или школске установе (у даљем тексту: организатор обуке) издата потврда о обучености.

У складу са чланом 12. став 4. Закона о приватном обезбеђењу, без обуке на стручни испит за вршење послова приватног обезбеђења може се пријавити лице које:

• има најмање средње образовање и три године радног искуства на пословима овлашћеног полицијског службеника, безбедносно-обавештајним пословима, пословима професионалног припадника Војске Србије, пословима правосудне страже и пословима извршења кривичних санкција, или
• има средње образовање за образовни профил техничар обезбеђења или техничар безбедности, или
• има високо образовање на студијама првог степена из области безбедности.

Кандидат пријаву за полагање стручног испита подноси Министарству, преко полицијске управе по месту пребивалишта или преко организатора обуке.

Пријава за стручни испит подноси се на обрасцу 1, који је прописан Правилником о стручном испиту за вршење послова приватног обезбеђења и редарске службе (Образац 1- Word, PDF).

Уз пријаву за полагање стручног испита кандидати који су прошли обуку прилажу потврду о обучености и уплатницу генерисану на порталу е-Управе ( www.plati.euprava.gov.rs), док кандидати који су ослобођени обуке прилажу јавне исправе којима доказују стечени ниво образовања и радног искуства на пословима који су прописани чл.12, ст.4. закона, као и доказ о уплати таксе за стручни испит.