ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ И ПОНОВНО ИЗДАВАЊЕ ЗБОГ ИСТЕКА РОКА ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКE

Лиценца за вршење детективске делатности може се издати правном лицу и предузетнику који испуњавају услове из чл.5. и 8. Закона о детективској делатности („Службени гласник РС“, бр. 104/13 и 87/18).

Захтев за издавање лиценце подноси се у месно надлежној полицијској управи по месту седишта подносиоца захтева.

Образац захтева можете преузети овде.

Уз захтев се прилажу следећи документи:
1.   Копија акта о систематизацији радних места, са описом послова и овлашћењима за свако радно место;
2.   списак у ком се наводе следећи подаци: име и презиме, ЈМБГ и број лиценце за запослене детективе,
3.   оверена копија дипломе о високом образовању за одговорно лице у правном лицу или предузетника;
4.   уплатница генерисана на порталу е-Управе (https://plati.euprava.gov.rs)


Уколико одговорно лице у правном лицу не поседује лиценцу за вршење детективских послова, приликом подношења захтева за издавање лиценце правном лицу, треба да приступи лично у месно надлежну полицијску управу ради попуњавања Упитника са идентификационим подацима ради вршења безбедносних провера.

Податке из Регистра привредних субјеката, податке из Централног регистра обавезног социјалног осигурања и податке о издатим лиценцама одговорног лица и детектива орган прибавља по службеној дужности.

Након запримања захтева, овлашћени полицијски службеници врше теренску контролу којом утврђују испуњеност законских услова у погледу пословног простора. О извршеној теренској контроли сачињава се записник.

О захтеву се одлучује решењем.

Министарство унутрашњих послова је дужно да по уредном захтеву изда решење најкасније у року од 60 дана од дана подношења захтева.

 

ПОНОВНО ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗБОГ ИСТЕКА РОКА

Сагласно члану 9. став 4. Закона о детективској делатности правном лицу и предузетнику коме истиче рок важења лиценце, на његов захтев, издаће се нова лиценца под условом да није дошло до промене прописаних услова из члана 5. овог Закона.

Захтев за нову лиценцу, може се поднети најраније 45 дана пре истека рока важења претходно издате лиценце. Захтев се подноси лично, подручној полицијској управи по месту седишта подносиоца захтева.

Образац захтева можете преузети овде.

Правно лице и предузетник који није у периоду важења претходно издате лиценце мењао акт о систематизацији и пословни простор,уз захтев прилаже:
1.    Списак запослених детектива (име и презиме, ЈМБГ, број лиценце)
2.    уплатница генерисана на порталу е-Управе (https://plati.euprava.gov.rs)

Уколико одговорно лице у правном лицу не поседује лиценцу за вршење детективских послова, приликом подношења захтева за издавање лиценце правном лицу, треба да приступи лично у месно надлежну полицијску управу ради попуњавања Упитника са идентификационим подацима ради вршења безбедносних провера.

Уколико је правно лице и предузетник мењао унутрашње акте, пословни простор, поред наведене документације уз захтев доставља и измењене акте, односно акт о систематизацији радних места, са описом послова и овлашћењима запослених за свако радно место и доказ о поседовању пословног простора. Ако се у правном лицу променило и одговорно лице онда се за ново одговорно лице доставља оверена копија дипломе.

 

Напомена: За лиценцу којој је истекао рок, не може се поднети захтев из члана 9. став 4. Закона о детективској делатности.