ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ И ПОНОВНО ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ ЗБОГ ИСТЕКА РОКА

Лиценца за вршење послова приватног обезбеђења и редарске службе може се издати физичком лицу које испуњава услове из чл.12. Закона о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 104/13, 42/15 и 87/18).

Захтев за издавање лиценце подноси се обавезно лично у месно надлежној полицијској управи по месту пребивалишта подносиоца захтева.

Образац захтева можете преузети овде.

Уз захтев се прилажу следећи документи:
1.    Оверена  копија дипломе о завршеној школи и степену стручне спреме (није потребно за лиценцу за вршење послова редарске службе);
2.    лекарско уверење или извештај надлежне здравствене установе о психофизичкој способности за вршење послова приватног обезбеђења не старије од 60 дана у моменту подношења захтева;
3.    копију уверења да се против лица не води кривични поступак пред Основним и Вишим судом не старије од 6 месеци у моменту подношења захтева, уз оригинал на увид;
4.    копију уверења о положеном стручном испиту;
5.    Уплатница генерисана на порталу е-Управе (https://plati.euprava.gov.rs) .

Лице које захтева издавање лиценце за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења са оружјем уз напред наведену документацију доставља и копију уверења о обуци за руковање ватреним оружјем, односно уверења о одслужењу војног рока са оружјем уз оригинал на увид. (није потребно ако се подноси захтев за следећу категорију лица: активна и пензионисана војна лица и резервне војне старешине, запослене и пензионисане припаднике државних органа који по службеној дужности носе или су раније носили оружје - што се доказује подношењем одговарајућих исправа).

Лице које има најмање средње образовање и најмање три године радног искуства на пословима овлашћеног полицијског службеника, безбедносно-обавештајним пословима, пословима професионалног припадника Војске Србије, пословима правосудне страже и пословима извршења кривичних санкција, и лице које има средње образовање за образовни профил техничар обезбеђења или техничар безбедности као и лицу које има високо образовање на студијама првог степена из области безбедности, могу да стекну лиценцу за вршење послова редарске службе, без обуке и положеног стручног испита, уз подношење одговарајуће документације о радном искуству односно завршеној школи.

Надлежни орган по службеној дужности, прибавља податке о држављанству и пребивалишту физичког лица.

О захтеву се одлучује решењем.

Министарство унутрашњих послова је дужно да по уредном захтеву изда решење најкасније у року од 30 дана од дана подношења захтева.


ПОНОВНО ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗБОГ ИСТЕКА РОКА

Сагласно члану 16. став 1. Закона о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 104/13, 42/15 и 87/18), физичком лицу коме истиче рок важења лиценце, на његов захтев, издаће се нова лиценца под условом да није дошло до промене прописаних услова из члана 12. овог Закона.

Захтев за нову лиценцу, може се поднети најраније 60 дана пре истека рока важења претходно издате лиценце. Захтев се подноси лично, подручној полицијској управи по месту пребивалишта подносиоца захтева.

Образац захтева можете преузети овде.

Уз захтев се доставља следећа документација:
1.    Лекарско уверење или извештај надлежне здравствене установе о психофизичкој способности за вршење послова службеника обезбеђења или уверење о здравственој способности за држање и ношење оружја ако послове обавља са оружјем, не старије од 60 дана у моменту подношења захтева,
2.    копију уверења да се против лица не води кривични поступак пред Основним и Вишим судом не старије од 6 месеци у моменту подношења захтева, уз оригинал на увид;
3.    Уплатница генерисана на порталу е-Управе (https://plati.euprava.gov.rs) .

Напомена: За лиценцу којој је истекао рок, не може се поднети захтев из члана 16. став 1. Закона о приватном обезбеђењу.