Правни основи борбе против трговине људима

Устав Републике Србије из 2006. године, дотиче се проблематике трговине људима одредбом члана 26: "Изричито је забрањено да нико не може бити дужан у ропству или у положају сличном ропству, односно, забрањен је сваки облик трговине људима и принудни рад под којим се сматра сексуално или економско искоришћавање лица које се налази у неповољном положају".

Кривични законик раздвојио је и посебно санкционисао кривична дела:

1. Трговина људима

Трговина људима (чл. 388)
Трговина децом ради усвојења (чл. 389)
Заснивање ропског односа и превоз лица у ропском односу (чл. 390)

2. Кријумчарење људи је посебно кривично дело

Недозвољени прелаз државне границе и кријумчарење људи (чл. 350)

* * *

Наша држава показала је спремност и политичку вољу да се придружи светским напорима у борби против трговине људима и ратификовала је све важне међународне документе с тим у вези.

Нормативни оквир Републике Србије у области трговине људима делимично је усклађен са Директивом 2011/36/EU и Директивом Савета 2004/81/EC.

* * *

Протокол о сарадњи Министарства унутрашњих послова, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Републичког јавног тужилаштва


У циљу успешнијег сузбијања трговине људима и заштите права жртава трговине људима, дана 28. јуна 2018. године закључен је Протокол о сарадњи Министарства унутрашњих послова, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Републичког јавног тужилаштва.

Протокол представља корак ка унапређењу сарадње страна потписница у циљу успешнијег сузбијања трговине људима и заштите права жртава трговине људима.

Протоколом су дефинисана међусобна права и обавезе страна потписница у областима идентификације жртава трговине људима, пружања помоћи и заштите безбедности жртава, превенције трговине људима и статистичког извештавања у циљу истраживања феномена трговине људима.

Стране потписнице су се обавезале да именују лица за контакт ради праћења активности у области идентификације жртава трговине људима, у области пружања помоћи и заштите безбедности жртава трговине људима, у области заједничкх превентивних активности и ради размене статистичкох података.