Приватно обезбеђење и детективска делатност

ПРИВАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

 

Приватно обезбеђење обухвата пружање услуга, односно вршење послова заштите лица, имовине и пословања физичком и техничком заштитом када ти послови нису у искључивој надлежности државних органа, као и послове транспорта новца, вредносних и других пошиљки, одржавања реда на јавним скуповима, спортским приредбама и другим местима окупљања грађана (редарска служба), које врше правна лица и предузетници регистровани за ту делатност, као и правна лица и предузетници који су образовали унутрашњи облик организовања обезбеђења за сопствене потребе.

Услуге приватног обезбеђења не спадају у полицијске или друге послове безбедности које врше органи државне управе.

Правна лица и предузетници који имају лиценцу за вршење послова приватног обезбеђења не могу вршити послове заштите лица и имовине који су у искључивој надлежности државних органа и примењивати оперативне методе и средства, односно оперативно-техничка средства и методе које ти органи примењују на основу посебних прописа.

 1. Закон о приватном обезбеђењу
 2. Правилник о ближим условима за издавање овлашћења за спровођење обуке за вршење послова приватног обезбеђења и редарске службе ("Службени гласник РС", број 15 од 8. марта 2019)*
 3. Правилник о програмима и начину спровођења обуке за вршење послова приватног обезбеђења ("Службени гласник РС", број 15/19 од 8. марта 2019)
 4. Правилник о начину вршења послова техничке заштите и коришћења техничких средстава ("Службени гласник РС", број 91 од 24. 12. 2019), (Word, PDF)
 5. Правилник о начину примене овлашћења службеника обезбеђења "Службени гласник РС", број 59 од 23. августа 2019. (Word, PDF)
 6. Правилник о боји и саставним деловима униформе службеника обезбеђења
 7. Правилник o садржини, изгледу и начину употребе легитимације службеника приватног обезбеђења, ("Службени гласник РС", бр.3 од 15.јануара 2016, 30 од 25. априла 2019), (Word, PDF)
 8. Правилник о стручном испиту за вршење послова приватног обезбеђења и редарске службе (Службени гласник РС", број 74 од 18. октобра 2019), (Word, PDF)
 9. Уредбa o минимaлним техничким условима код обавезне уградње система техничке заштите у банкама и другим финансијским организацијама

 

*Списак центара за обуку у складу са Правилником о ближим условима за издавање овлашћења за спровођење обуке за вршење послова приватног обезбеђења и редарске службе ("Службени гласник РС", број 15 од 8. марта 2019)

*Списак правних лица и предузетника којима је издата лиценца за вршење послова приватног обезбеђења и детективске делатности


ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ И ПОНОВНО ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ ЗБОГ ИСТЕКА РОКА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ И ПОНОВНО ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ ЗБОГ ИСТЕКА РОКА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛЕГИТИМАЦИЈА СЛУЖБЕНИЦИМА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОБУКЕ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА И РЕДАРСКЕ СЛУЖБЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРИЈАВУ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРИЈАВУ НА СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА РЕДАРСКЕ СЛУЖБЕ

 


 

ОБАВЕШТЕЊА

 

ОБАВЕШТЕЊЕ - ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДУЗИМАЊУ ЛИЦЕНЦЕ:"URBAN PATROL SECURITY"

ОБАВЕШТЕЊЕ - ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДУЗИМАЊУ ЛИЦЕНЦЕ:"TAS SECURITY DOO BEOGRAD"

ОБАВЕШТЕЊЕ - ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДУЗИМАЊУ ЛИЦЕНЦЕ:ПРИВРЕДНО ДРУШТВО СИСТЕМ-ФПС ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО БЕОГРАД

ОБАВЕШТЕЊЕ - ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДУЗИМАЊУ ЛИЦЕНЦЕ: СЕМИОТИК ДОО БЕОГРАД

ОБАВЕШТЕЊЕ - ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДУЗИМАЊУ ЛИЦЕНЦЕ: "DOJČIN SECURITY DOO" БЕОГРАД

ОБАВЕШТЕЊЕ - ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДУЗИМАЊУ ЛИЦЕНЦЕ :"ПРИВРЕДНО ДРУШТВО СИСТЕМ-ФПС ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО БЕОГРАД"

ОБАВЕШТЕЊЕ - ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДУЗИМАЊУ ЛИЦЕНЦЕ: TOTAL PROTECTOR DOO BEOGRAD

 


 

ДЕТЕКТИВСКА ДЕЛАТНОСТ

 

Детективска делатност је делатност разврстана у област административних и помоћних услужних делатности, у грану и групу истражних делатности, која обухвата истражне и детективске услуге и активности свих приватних истражитеља без обзира на то за кога и шта истражују (детективски послови). Истражне и детективске услуге су послови прикупљања, обраде података и преноса информација у складу са овим законом и другим прописима, од стране правних лица и предузетника за детективску делатност као руковалаца и запослених детектива као обрађивача.

Детективску делатност могу да обављају правно лице за детективску делатност и предузетник за детективску делатност, а детективске послове може обављати детектив, ако имају лиценцу за обављање детективске делатности, односно детективских послова издату од стране Министарства унутрашњих послова.

Правна лица и предузетници регистровани за обављање детективске делатности, односно физичка лица која се запошљавају ради обављања детективских послова не могу вршити послове који су у искључивој надлежности државних органа и примењивати оперативне методе и средства, односно оперативно-техничка средства и методе које надлежни органи врше, односно примењују на основу посебних прописа

 1. Закон о детективској делатности
 2. Правилник о обуци, оспособљавању и стручном испиту за вршење детективских послова, ("Службени гласник РС", број 27 од 12. априла 2019), (Word, PDF)
 3. Правилник о престанку важења Правилника о евиденцијама из области детективске делатности,
 4. Правилник o садржини, изгледу и начину употребе детективске легитимације, ("Службени гласник РС", бр.3 од 15. јануара 2016, 30 од 25. априла 2019), (Word, PDF)
 5. Правилник о просторно-техничким условима за обављање детективске делатности, ("Службени гласник РС", број 37 од 29. маја 2019), (Word, PDF)
 6. Фонд испитних питања за полагање стручног испита за детективе

ОБАЕШТЕЊЕ ЗА ПРИЈАВУ НА ОБУКУ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕТЕКТИВСКИХ ПОСЛОВА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРИЈАВУ НА СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕТЕКТИВСКИХ ПОСЛОВА

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ И ПОНОВНО ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ ЗБОГ ИСТЕКА РОКА ЗА ВРШЕЊЕ ДЕТЕКТИВСКИХ ПОСЛОВА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ И ПОНОВНО ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ ЗБОГ ИСТЕКА РОКА ЗА ВРШЕЊЕ ДЕТЕКТИВСКЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДЕТЕКТИВСКИХ ЛЕГИТИМАЦИЈА