ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРИЈАВУ НА ОБУКУ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕТЕКТИВСКИХ ПОСЛОВА

У складу са Законом о детективској делатности и Правилником о обуци, оспособљавању и стручном испиту за вршење детективских послова (“Службени гласник РС““, бр.27/19), Министарство унутрашњих послова спроводи обуку и стручни испит лица за вршење детективских послова. Право пријаве на обуку имају кандидати који су држављани Републике Србије, имају пријављено пребивалиштена територији Републике Србије и ниво образовања прописан Законом о детективској делатности.

Сагласно. чл. 6. став 2. и чл. 39. ст 2. Закона о детективској делатности, обуке је ослобођено лице које има пет година радног искуства на пословима овлашћеног полицијског службеника, пословима одбране, безбедносно-обавештајним, на судијској и тужилачкој функцији, као и на стручним пословима у суду или јавном тужилаштву, као и лице које је на дан ступања на снагу овог закона имало најмање пет година радног искуства на пословима детективске делатности.

Пријава за похађање обуке физичких лица за вршење детективских послова подноси се Министарству преко надлежне Полицијске управе по месту пребивалишта, на Обрасцу 1. који је саставни део Правилника о обуци, оспособљавању и стручном испиту за вршење детективских послова.

Уз пријаву за похађање обуке кандидат прилаже:

.    Уплатницу генерисану на порталу е-Управе (https://plati.euprava.gov.rs) . 

Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавља податке из уверења о држављанству.

Грађанин може и сам да прибави, односно да стави на увид наведени документ уколико им не одговара прибављање података по службеној дужности приликом подношења захтева, а како би њихов захтев био решен у што краћем року.

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти налазе у евиденцијама Републике Србије, а које воде надлежни органи Републике Србије.

Такође, напомињемо да су кандидати који испуњавају услове из чл. 6. став 2. и чл. 39. ст 2. Закона о детективској делатности ослобођени похађања обуке, у обавези да положе стручни испит пред комисијом Министарства унутрашњих послова.