УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВУ НА СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕТЕКТИВСКИХ ПОСЛОВА

Пријава за полагање стручног испита за вршење детективских послова подноси се Министарству, преко надлежне Полицијске управе по месту пребивалишта на Обрасцу 2. који је саставни део Правилника о обуци, оспособљавању и стручном испиту за вршење детективских послова.

Уз пријаву, кандидат прилаже:

.    Уплатницу генерисану на порталу е-Управе (https://plati.euprava.gov.rs) .

За кандидате који су ослобођени обуке, надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавља податке из уверења о држављанству.

Грађанин може и сам да прибави, односно да стави на увид наведени документ уколико им не одговара прибављање података по службеној дужности приликом подношења захтева, а како би њихов захтев био решен у што краћем року.

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти налазе у евиденцијама Републике Србије, које воде надлежни органи Републике Србије.

НАПОМЕНА: Кандидат који је ослобођен обуке уз пријаву доставља и доказ да има 5 година радног искуства на пословима прописаним чл. 6 став 2. Закона о детективској делатности, или доказ да има 5 година радног искуства на пословима детективске делатности сагласно чл.39.став 2. Закона о детективској делатности, уколико лице испуњава ове услове;