ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРИЈАВУ НА СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА РЕДАРСКЕ СЛУЖБЕ

У складу са Законом о приватном обезбеђењу и Правилником о стручном испиту за вршење послова приватног обезбеђења и редарске службе лица која желе да стекну лиценцу за вршење послова редарске службе дужна су да положе стручни испит пред Комисијом министарства.

Стручни испит за редара не полаже лице које:
-    има најмање средње образовање и три године радног искуства на пословима овлашћеног полицијског службеника, безбедносно-обавештајним пословима, пословима професионалног припадника Војске Србије, пословима правосудне страже и пословима извршења кривичних санкција, или
-    има средње образовање за образовни профил техничар обезбеђења или техничар безбедности, или
-    има високо образовање на студијама првог степена из области безбедности.

Кандидат пријаву за полагање стручног испита подноси Министарству, преко полицијске управе по месту пребивалишта или преко организатора обуке.

Пријава за стручни испит подноси се на обрасцу 1, који је прописан Правилником о стручном испиту за вршење послова приватног обезбеђења и редарске службе (Образац 1 - Word, PDF).

Уз пријаву за полагање стручног испита кандидати прилажу:

  • потврду о обучености и
  • Уплатница генерисана на порталу е-Управе (https://plati.euprava.gov.rs).