ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОБУКЕ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА И РЕДАРСКЕ СЛУЖБЕ

Чланом 13. Закона о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС“, број 104/13, 42/15 и 87/18) прописано је да обуку физичких лица за вршење послова приватног обезбеђења могу да спроводе привредна друштва, предузетници и школске установе које испуњавају материјалне, техничке, стручне и кадровске услове за обављање послова обуке и који добију овлашћење Министарства.

Ближи услови  за издавање овлађења прописани су Правилником о ближим условима за издавање овлашћења за спровођење обуке за вршење послова приватног обезбеђења и редарске службе („Службени гласник РС“, бр.15/19), који ступа на правну снагу дана 16.03.2019.године.

Овлашћење се издаје на период од пет година.

Захтев за издавање овлашћења подноси се полицијској управи по месту где се налази простор за обуку на Обрасцу бр.1, који је прописан Правилником. Уз захтев се достављају докази о испуњености услова за издавање овлашћења и то:

  • власнички лист или уговор о закупу простора,
  • уговор или други акт о власништву или другом основу коришћења опреме и средстава потребних за извођење обуке за вршење послова
  • пријаве за предавача и контролора обуке – са прилозима (образац бр.2);
  • Уплатница генерисана на порталу е-Управе (https://plati.euprava.gov.rs) .

Документи се подносе у обичној копији, осим доказа о уплати републичке административне таксе који се подноси у оригиналу.

Износи таксе за издавање овлашћења за спровођење обуке за вршење послова приватног обезбеђења и редарске службе прописани су Законом о републичким административним таксама, види табелу (PDF).

По примљеном захтеву, припадници Министарства унутрашњих послова врше утврђивање испуњености услова за издавање лиценце увиђајем у простор и материјално-техничка средства за спровођење обуке, којом приликом је потребно омогућити увид у оргиналну документацију коју сте приложили или навели у захтеву за издавање овлашћења.

Поступак по захтеву окончава се у року од 60 дана од дана пријема захтева.

Овлашћења која су издата по Закону о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр.104/13 и 42/15) важе до 21.05.2019.године.

За издавање новог овлашћења обавезе плаћања таксе ослобођена су привредна друштва, предузетници и школске установе које су приликом издавања претходног овлашћења платиле таксу у износу предвиђеном тарифним бројем 43а закона којим се уређују административне таксе.