Direkcija policije

Nadležnost i organizacija

Direkcija policije Ministarstva unutrašnjih poslova nadležna je za poslove policije, koji su, kao i nadležnosti i ovlašćenja, regulisani Zakonom o policiji. Direkcijom policije rukovodi direktor policije.

Policijske poslove obavljaju uniformisani i neuniformisani policijski službenici, odnosno zaposleni koji primenjuju policijska ovlašćenja i zaposleni na posebnim ili određenim dužnostima čiji su poslovi u neposrednoj vezi sa policijskim poslovima. Policijski službenici rade i na poslovima koji su opasni po život i zdravlje, a zahtevaju veliku odgovornost i posebne uslove rada.

Obavljanje policijskih poslova zasniva se na načelima profesionalizma, saradnje, zakonitosti u radu i srazmernosti u primeni policijskih ovlašćenja, kao i na principu rada sa najmanjim štetnim posledicama.

Policija se u svom radu pridržava nacionalnih i međunarodnih standarda policijskog postupanja, zahteva utvrđenih zakonima i drugim propisima i aktima Republike Srbije, kao i međunarodnim ugovorima i konvencijama koje je usvojila Republika Srbija.

Spoljašnju kontrolu rada policije vrše Narodna skupština, Vlada, nadležni pravosudni organi, organi državne uprave nadležni za određene poslove nadzora i drugi zakonom ovlašćeni organi i tela, dok je za unutrašnju kontrolu rada policije nadležan Sektor unutrašnje kontrole policije.

Direkcija policije razvija saradnju i partnerstvo sa građanima i drugim subjektima zajednice u cilju obavljanja policijskih poslova i rešavanja bezbednosnih prioriteta i zajedničkih interesa i potreba stvaranja povoljnog bezbednosnog ambijenta u zajednici, odnosno izgradnje bezbednog demokratskog društva u skladu sa najboljom evropskom praksom. Organizuje, koordinira, prati, kontroliše a po potrebi i neposredno obavlja poslove evropskih integracija i poslove međunarodne operativno - policijske saradnje.

Pored redovnih poslova Direkcija policije razvija profesionalne kapacitete, kompetencije i etiku policijskih službenika za društveno odgovorno delovanje policije, uz puno poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda i zaštitu svih osetljivih grupa u skladu sa najboljom policijskom praksom.


Direkciju policije čine: Biro direktora, organizacione jedinice u sedištu MUP-a, policijske uprave (po kategorijama), Specijalne jedinice MUP-a: SAJ/PTJ, Žandarmerija i Helikopterska jedinica, Koordinaciona uprava za Kosovo i Metohiju i Kancelarija za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovina ljudima .

Ministar unutrašnjih poslova može, na osnovu procena i planova, radi obavljanje određenih poslova, obrazovati i policijske jedinice posebne namene, privremenog ili povremenog sastava (posebne, interventne i specijalne jedinice, jedinice u pripravnosti; operativne (radne) grupe, timove, štabove i druge jedinice ili radna tela).


Direkcija policije na teritoriji Republike:
1.    obavlja policijske i druge unutrašnje poslove utvrđene zakonom koji se odnose na: zaštitu života, prava, sloboda i ličnog integriteta građana, kao i podršku vladavini prava.
2.    obezbeđuje zaštitu imovine, radi na sprečavanju, otkrivanju i rasvetljavanju krivičnih dela i izvršilaca, prekršaja i drugih delikata, i drugih vidova borbe protiv kriminala u svim oblicima; dovođenje izvršilaca nadležnim organima; pronalaženju lica za kojima se traga; zaštitu učesnika u krivičnom postupku...
3.    odgovorna je za održavanje javnog reda, pružanje pomoći i zaštitu bezbednosti ugroženih lica; obezbeđivanje javnih okupljanja građana, određenih ličnosti, organa, objekata, prostora, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava;
4.    reguliše i kontroliše saobraćaj, pruža pomoć i nadzor u saobraćaju na putevima; štiti državnu granicu i kontrolu njeno prelaženje; obezbeđuje primenu propisa o strancima; sprečava ilegalne migracije i trgovinu ljudima; reguliše nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije; izdavanje dokumenata građana, registraciju vozila i druge upravne poslove; izvršavanje drugih poslova utvrđenih zakonom i podzakonskim akggom.
5.    usklađuje, usmerava i kontroliše rad policijskih uprava
6.    neposredno učestvuje u obavljanju određenih složenijih poslova iz delokruga područnih policijskih uprava
7.    obezbeđuje sprovođenje međunarodnih ugovora o policijskoj saradnji i drugih međunarodnih akata za koje je nadležna, međunarodnu pomoć i dr.
8.    organizuje i sprovodi kriminalistička veštačenja
9.    nalaže mere za unapređenje organizacije i metodologije rada organizacionih jedinica u skladu sa savremenim standardima
10.    postupa po zahtevima tužilaštva i sudova, pritužbama, predstavkama, prijavama i predlozima građana, organa i organizacija...
11.    stvara potrebne uslove za održavanje i podizanje osposobljenosti i spremnosti policije za delovanje u vanrednim uslovima

Policijska uprava:
1.    na području opštine u kojoj je njeno sedište, neposredno obavlja policijske i druge poslove i ostvaruje lokalnu saradnju
2.    na području za koje je obrazovana prati i analizira stanje bezbednosti, koordinira i kontroliše rad policije i obezbeđuje ostvarivanje lokalne saradnje i odgovornosti
3.    preduzima mere obezbeđenja određenih lica i objekata
4.    obavlja druge poslove utvrđene posebnim propisima i drugim aktima, u skladu sa zakonom.