Direkcija policije

Nadležnost i organizacija

Direkcija policije je organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova koja je nadležna za obavljanje policijskih i drugih unutrašnjih poslova. Direkcijom policije rukovodi direktor policije.

Rukovođenje i odgovornost u Direkciji policije zasniva se na načelu jednostarešinstva i subordinacije.

Policijski poslovi su deo unutrašnjih poslova koje obavlja Policija (uniformisani i neuniformisani policijski službenici), primenom policijskih ovlašćenja, mera i radnji u cilju ostvarivanja bezbednosne zaštite života, prava i sloboda građana, zaštite imovine, kao i podrške vladavini prava.

Obavljanje policijskih poslova zasniva se na načelima profesionalizma, depolitizacije, saradnje, ekonomičnosti i efikasnosti, zakonitosti u radu i srazmernosti u primeni policijskih ovlašćenja, kao i drugih načela kojima je uređeno delovanje organa državne uprave, delovanje državnih službenika i postupanje u upravnim stvarima sa ciljem i na način da svakome obezbedi jednaku zaštitu bezbednosti, prava i sloboda, primenjujući zakon i ustavno načelo vladavine prava.

Strateški cilj Direkcije policije jeste izgradnja savremene, efikasne, funkcionalne i visoko profesionalizovane policije koja će uživati veliko poverenje građana. Transformacija u modernu, demokratsku i odgovornu policiju, koja će na efikasan način suprotstaviti svim bezbednosnim izazovima, podrazumeva praćenje razvoja policijske profesije, naučnu analizu postojećih modela rada i primenu novih modela kao što je policijsko – obaveštajni model, koncept policija u zajednici i problemski orjentisani rad policije koji će omogućiti efikasniju zaštitu prava i sloboda svih građana, garantujući im bezbednost u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije i međunarodnim pravom.

Strateški prioriteti Direkcije policije su:

 1. organizovani kriminal;
 2. suzbijanje proizvodnje i krijumčarenja droga s težištem na marihuanu i sintetičke droge;
 3. suzbijanje korupcije;
 4. borba protiv zloupotreba informaciono-komunikacionih tehnologija:
 5. borba protiv terorizma i nasilnog ekstremizma koji vodi ka terorizmu;
 6. unapređenje stanja javnog reda i mira suprotstavljanjem nasilju, s posebnim osvrtom na nasilje na sportskim priredbama, u školama i na javnim mestima;
 7. unapređenje stanja bezbednosti saobraćaja na državnim putevima uključujući i prolazak državnih puteva kroz naselja;
 8. iregularna migracija i krijumčarenje ljudi;
 9. sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici i partnerskim odnosima.

U sastavu Direkcije policije su organizacione jedinice u sedištu (uprave, centri, jedinice, specijalna i posebne jedinice policije):

1. Biro direktora policije koji u svom sastavu ima orkestar policije;

2. Kancelarija za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima;

3. Uprava kriminalističke policije;

4. Uprava policije;

5. Uprava saobraćajne policije;

6. Uprava granične policije;

7. Uprava za upravne poslove;

8. Komandno-operativni centar;

9. Uprava za međunarodnu operativnu policijsku saradnju;

10. Jedinica za zaštitu;

11. Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata;

12. Žandarmerija;

13. Helikopterska jedinica;

14. Specijalna antiteroristička jedinica i

15. Koordinaciona uprava za Kosovo i Metohiju.

 

Organizacione jedinice van sedišta Direkcije policije su: Policijska uprava za grad Beograd, područne policijske uprave (26) i policijske stanice (135).

Specijalna jedinica policije je Specijalna-antiteroristička jedinica.

Posebne jedinice policije u sedištu Direkcije policije su. Žandarmerija, Helikopterska jedinica, Jedinica za zaštitu i Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, a u Policijskoj upravi za grad Beograd Policijska brigada i Interventna jedinica 92.

Organizacione jedinice u sedištu Direkcije policije, Policijska uprava za grad Beograd i područne policijske uprave obrazuju se tako da su radno i funkcionalno povezane sa odgovarajućim organizacionim jedinicama i poslovima na način da srodne policijske poslove iz svoga delokruga obavljaju na centralnom, regionalnom i lokalnom nivou.

 

Organizaciona šema Direkcije policije

 

Poslovi Direkcije policije su:

 1. izrađuje stratešku procenu javne bezbednosti, u saradnji sa organizacionom jedinicom nadležnom za strateško planiranje;
 2. donosi strateški plan Policije;
 3. učestvuje u izradi kadrovskog plana, kao i utvrđivanju programa stručnih obuka i usavršavanja u saradnji sa organizacionom jedinicom nadležnom za upravljanje ljudskim resursima;
 4. usklađuje i usmerava rad policijskih uprava i organizacionih jedinica u sedištu;
 5. vrši instruktivno kontrolnu delatnost rada policijskih uprava i organizacionih jedinica u sedištu;
 6. neposredno učestvuje u obavljanju određenih složenijih poslova iz delokruga policijskih uprava;
 7. obezbeđuje sprovođenje međunarodnih ugovora o policijskoj saradnji i drugih međunarodnih alata za koje je nadležna;
 8. obavlja poslove međunarodne operativne policijske saradnje;
 9. stvara potrebne uslove za održavanje i podizanje osposobljenosti i spremnosti Policije za delovanje u stanju povećanog rizika, vanrednim situacijama, vanrednom i ratnom stanju;
 10. radi na rešavanju statusnih pitanja građana i izdavanju javnih isprava iz svog delokruga;
 11. u policijskim poslovima doprinosi bezbednosno – policijskoj i nastavno – naučnoj aktivnosti.

Poslovi područne policijske uprave jesu da:

 1. na području opštine, odnosno grada, u kojoj je njeno sedište neposredno obavlja policijske i druge unutrašnje poslove i ostvaruje lokalnu saradnju;
 2. izrađuje operativnu procenu javne bezbednosti u skladu sa aktom iz člana 24. tačka 1. ovog zakona;
 3. donosi operativni plan policijske uprave u skladu sa aktom iz člana 24. tačka 1. ovog zakona;
 4. usklađuje, koordinira i usmerava rad policijskih stanica/ispostava i obezbeđuje ostvarivanje lokalne saradnje i odgovornosti;
 5. vrši kontrolno-instruktivnu delatnost rada svojih organizacionih jedinica;
 6. učestvuje po potrebi u obavljanju poslova iz delokruga policijskih stanica;
 7. preduzima mere obezbeđenja određenih lica i objekata;
 8. obezbeđuje redovno i hitno informisanje i izveštavanje Direkcije policije o pojavama i događajima na svom području.

         Područnom policijskom upravom rukovodi načelnik područne policijske uprave.

          Policijska stanica neposredno obavlja policijske i druge unutrašnje poslove i ostvaruje saradnju na području opštine za koje je obrazovana u sastavu policijske uprave. Policijska stanica podnosi informaciju o radu i stanju bezbednosti jednom u godinu dana skupštini opštine lokalne samouprave na području na kome se nalazi.

             Policijskom stanicom rukovodi načelnik policijske stanice.