Direkcija policije

Uprava za međunarodnu operativnu policijsku saradnju

Uprava za međunarodnu operativnu policijsku saradnju (UMOPS) je operativna uprava u Direkciji policije, osnovana 2010. godine odlukom Vlade Republike Srbije. Formirana je  zbog neophodnosti da se u skladu sa evropskim integracijama obrazuje Zajedničko telo za realizaciju i unapređenje međunarodne operativne policijske saradnje u vezi sa suzbijanjem kriminala.

Ova operativna uprava u svom sastavu ima: Odeljenje za poslove INTERPOL-a, Odeljenje za poslove EVROPOL-a, Odeljenje za upravljanje informacijama, Odeljenje za koordinaciju ostalih oblika međunarodne saradnje

1. Odeljenje za poslove INTERPOL-a

Odeljenje za poslove INTERPOL-a odnosno Nacionalni centralni biro INTERPOL-a Beograd, kao deo Uprave za međunarodnu operativnu policijsku saradnju, predstavlja kontakt tačku MUP-a za komunikaciju između srpske i stranih policijskih službi putem INTERPOL-ovog zaštićenog komunikacionog kanala za razmenu podataka od operativnog policijskog značaja.

Osnovne aktivnosti Odeljenja su:

- raspisivanje INTERPOL-ovih poternica,

- traganje za licima za kojima su raspisane međunarodne poternice stranih država u Srbiji i traganje za licima u inostranstvu za kojima su raspisane međunarodne poternice nadležnih organa Republike Srbije,

- koordinacija i realizacija u vezi sa poslovima ekstradicije sa stranim državama i našim nadležnim organima,

- poslovi međunarodne pravne pomoći,

- pomoć državama članicama INTERPOL-a i drugim međunarodnim organizacijama u vezi sa istragama krivičnih dela sa kojima se u vezu dovode srpski državljani ili imaju element inostranosti,

- kooperacija sa drugim domaćim organima koji ne pripadaju MUP-u i organima stranih državama,

- edukacija policijski službenika, kako Odeljenja, tako i drugih organizacionih jedinica MUP-a,

- promovisanje INTERPOL-a u Republici Srbiji.

Osnovne oblasti u kojima se ostvaruje saradnja sa stranim policijskim službama su oblasti kriminala, koje su najrasprostranjenije u Republici Srbiji i inostranstvu, kao što su:

- krijumčarenje i ilegalna trgovina opojnim drogama,

- ilegalne migracije,

- terorizam,

- imovinski delikti,

- privredni kriminal i pranje novca,

- visokotehnološki kriminal,

- ekološki kriminal,

- falsifikovanje putnih isprava i ostalih ličnih dokumenata.

2. Odeljenje za poslove EVROPOL-a

Odeljenje za poslove EVROPOL-a, Uprave za međunarodnu operativnu policijsku saradnju, jeste nacionalna kontakt tačka između EVROPOL-a, država članica EU i trećih strana-operativnih partnera i nadležnih nacionalnih službi (policija, carina, Uprava za sprečavanje pranja novca i dr). Razmena informacija između EVROPOL-a i Nacionalnih jedinica realizuje se putem kriptografski zaštićene internet veze SIENA.

Saradnja između EVROPOL-a, država članica EU i trećih strana-operativnih partnera odvija se kada raspoloživi podaci ukazuju na umešanost organizovanih kriminalnih grupa i kada su ispunjeni određeni uslovi (učešće najmanje dve države članice EU, kao i da je krivično delo u nadležnosti EVROPOL-a). Zakonski okvir za funkcionisanje EVROPOL-a Republici Srbiji je Zakon o potvrđivanju sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između Republike Srbije i Evropske policijske kancelarije.

Najvažnije aktivnosti Odeljenje za poslove EVROPOL-a su: postupanje po zahtevima EVROPOL-a, državama članica EU i trećih strana-operativnih partnera, dostavljanje zahteva i informacija nacionalnih policijskih jedinica i drugih kompetentnih organa EVROPOL-a, potpora nacionalnim ekspertima pri učešću u EVROPOL-ovim analitičkim radnim fajlovima (AWF SOC – Analitički radni fajl za organizovani kriminal i AWF CT – Analitički radni fajl za borbu protiv terorizma i njihovim pripadajućim Fokalnim tačkama u skladu sa potpisanim radnim aranžmanima), koordinacija operativnih aktivnosti i koordinacija u okviru kontrolisanih isporuka i zajedničkih istražnih timova (JIT), kao i unos podataka u Analitičke radne fajlove (doprinos i unakrsne provere u Fokalnim tačkama).

3. Odeljenje za upravljanje informacijama

Odeljenje za upravljanje informacijama vrši poslove operativnog dežurstva 24/7/365 (frontdesk), koordinacionog i informativnog centra Uprave. Organizuje funkcionisanje i eksploataciju zaštićenih komunikacionih sistema međunarodnih policijskih organizacija INTERPOL-a, EVROPOL-a, SELEK-a i komunikacionih sistema na nacionalnom nivou.

Ovo odeljenje koordinira način  komunikacije Uprave sa organizacionim jedinicama  unutar MUP-a Republike Srbije i između drugim nacionalnih i međunarodnih subjekata.Obavlja poslove primarne procene i obrade informacija  i neposredno postupa po zahtevima domaćih i stranih policijskih organizacija, službi za sprovođenje zakona, nacionalnih i inostranih policijskih oficira za vezu.

Takođe, ova organizaciona jedinica snabdeva korisnike informacijama iz internih, nacionalnih i baza podataka međunarodnih policijskih organizacija kojima ima pristup. Vrši pregled, indeksaciju i povezivanje sa postojećim radnim fajlovima i obradu operativnih radnih fajlova u evidencijama Uprave. Prikupljanjem, procenjivanjem i analizom unapređuje kvalitet informacija i pruža podršku kriminalističkim istragama. Analizira i prati pojave od značaja za međunarodnu policijsku saradnju, priprema i izrađuje materijale za operativne istražne timove i donosioce odluka.

Odeljenje neposredno učestvuje u realizaciji i koordinaciji operativnih akcija, ekstradicija, transfera osuđenih lica, kontrolisanih isporuka, hitnim poterama, ciljanim potragama, potražnoj delatnosti za licima, predmetima i dokumentima na nacionalnom i međunarodnom nivou. Vrši kontrolu eksploatacije komunikacionih sistema i automatskih baza podataka od strane policijskih službenika i stara se o integritetu zaštićenih sistema komunikacije. Koordinira poslove ažuriranja i transfera  podataka u interne, nacionalne i međunarodne baze podataka.

4. Odeljenje za koordinaciju ostalih oblika međunarodne saradnje

Odeljenje za koordinaciju ostalih oblika međunarodne saradnje ostvaruje opštu saradnju sa  ostalim  međunarodnim i regionalnim organizacijama i inicijativama u čijem radu učestvuje i naša zemlja a koje su usmerene na saradnju u oblasti sprečavanja i suzbijanja organizovanog kriminala u međunarodnim razmerama.

Ovo odeljenje učestvuje u unapređenju bilateralne saradnje koja se ogleda u koordinaciji saradnje sa inostranim policijskim oficirima za vezu, koordinaciji i usmeravanju rada oficira za vezu u inostranstvu i koordinaciji i usmeravanju  rada međuresornih oficira za vezu na operativnom nivou.

Koordinira i neposredno učestvuje u realizaciji kriminalističko-operativnih akcija sa inoelementom. Prikuplja, obrađuje, analizira i razmenjuje informacije dobijene od državnih organa i institucija u zemlji, inostranih policijskih službi i međunarodnih organizacija; prati bezbednosno interesantne trendove i pojave i učestvuje u izradi studijsko-analitičkih materijala iz oblasti suzbijanja opšteg i organizovanog kriminala sa elementom inostranosti.

Takođe, učestvuje u realizaciji međunarodne krivično-pravne pomoći i daje stručno mišljenje na bilateralne i multilateralne ugovore, domaće propise iz oblasti unutrašnjih poslova i međunarodne saradnje, učestvuje u izradi i pripremi stručnih mišljenja na nacrte i predloge propisa i opštih akata i materijala koji se dostavljaju na mišljenje, izrađuje redovne i vanredne izveštaje i planove rada. Priprema materijale i učestvuje u izradi drugih opštih akata, planova, strategija i projekata. Stara se o poštovanju i primeni međunarodnih standarda i protokola u radu.

Odeljenje organizuje i izvodi osnovnu obuku za policijske službenike Uprave i Ministarstva, a po potrebi i za pripadnike drugih državnih organa i institucija.