Дирекција полиције

Служба за откривање ратних злочина

Служба за откривање ратних злочина је специјализована  организациона јединица  чија је  делатност оријентисана на истрагу кривичних дела ратних злочина почињених на територији бивше СФРЈ, у време ратних сукоба у периоду од 1991. до 1999. године. Своје активности спроводи у сарадњи са другим организационим јединицама Министарства унутрашњих послова, надлежним домаћим државним органима, као и међународним институцијама.  

Прва организациона јединица која је започела истрагу ратних злочина је Одсек за ратне злочине формиран 2001. године, у оквиру Управе за борбу против организованог криминала Министарства унутрашњих послова.

У марту 2004. године Одсек је прерастао у Одељење за ратне злочине, да би у новембру 2005. године сходно Закону о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине Одељење трансформисано у Службу за откривање ратних злочина, која и данас функционише у оквиру Управе криминалистичке полиције која припада Дирекцији полиције Министарства унутрашњих послова.

Нормативни акти које Служба примењује у свом раду су следећи: 

 • Закон о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине („Службени гласник РС", бр. 67/2003, 135/2004, 61/2005, 101/2007 и 104/2009);
 • Кривични законик („Службени гласник РС”, бр. 85/05, 88/05- испр, 107/05- испр, 72/09, 111/09, 121/12,104/13 и 108/14);
 • Законик о кривичном поступку(„Службени гласник РС”, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 и 55/14);  
 • Закон о полицији ("Службени гласник РС", бр. 6/2016),
 • Закон о сарадњи са Хашким трибуналом („Службени гласник СРЈ“, број 18/02 и „Службени гласник СЦГ“, 16/03).  

Службу чине два одељења:

 • Одељење за откривање кривичних дела против човечности и међународног права и трагање за несталим лицима у оквиру коjeг се налазе два одсека: Одсек за откривање кривичних дела против човечности и међународног права и Одсек за трагање за несталим лицима,
 • Одељење за послове сарадње са Хашким трибуналом, оперативну аналитику, логистичке послове и документовање у оквиру којег се налазе два одсека: Одсек за послове сарадње са Хашким трибуналом и Одсек за оперативну аналитику, логистичке послове и документовање.

Служба поступа самостално и по захтевима Тужилаштва за ратне злочине за прикупљање потребних обавештења која се односе на:

 • проналажење оштећених,
 • обављање разговора са сведоцима, оштећенима и осумњиченима,
 • прикупљање доказа,
 • лишење слободе починилаца,
 • решавање судбине лица несталих у оружаним сукобима на територији бивше СФРЈ, укључујући и откривање масовних гробница,
 • формирање базе података кривичних дела ратних злочина.

Служба поступа по захтевима МКТЈ посредством Министарства правде који се односе на:

 • поступање по захтевима МКТЈ,
 • заштиту сведока и њихових породица чија би безбедност могла бити угрожена у току и након сведочења пред МКТЈ,
 • обезбеђивање услова за сведочење и пружање техничке помоћи сведоцима,
 • вршења надзора над лицима која су у складу са гаранцијама Владе Републике Србије од стране МКТЈ привремено пуштена на слободу и над њиховим трансфером.

Служба остварује сарадњу са Међународним комитетом Црвеног крста, ОЕБС - Мисијом у Републици Србији и EULEX - Мисијом на КиМ посредством Координационе управе за Косово и Метохију.