Direkcija policije

Služba za otkrivanje ratnih zločina

Služba za otkrivanje ratnih zločina je specijalizovana  organizaciona jedinica  čija je  delatnost orijentisana na istragu krivičnih dela ratnih zločina počinjenih na teritoriji bivše SFRJ, u vreme ratnih sukoba u periodu od 1991. do 1999. godine. Svoje aktivnosti sprovodi u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova, nadležnim domaćim državnim organima, kao i međunarodnim institucijama.  

Prva organizaciona jedinica koja je započela istragu ratnih zločina je Odsek za ratne zločine formiran 2001. godine, u okviru Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova.

U martu 2004. godine Odsek je prerastao u Odeljenje za ratne zločine, da bi u novembru 2005. godine shodno Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, Odeljenje transformisano u Službu za otkrivanje ratnih zločina, koja i danas funkcioniše u okviru Uprave kriminalističke policije koja pripada Direkciji policije Ministarstva unutrašnjih poslova.

Normativni akti koje Služba primenjuje u svom radu su sledeći: 

 • Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine („Službeni glasnik RS", br. 67/2003, 135/2004, 61/2005, 101/2007 i 104/2009);
 • Krivični zakonik („Službeni glasnik RS”, br. 85/05, 88/05- ispr, 107/05- ispr, 72/09, 111/09, 121/12,104/13 i 108/14);
 • Zakonik o krivičnom postupku(„Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 i 55/14);  
 • Zakon o policiji ("Službeni glasnik RS", br. 6/2016),
 • Zakon o saradnji sa Haškim tribunalom („Službeni glasnik SRJ“, broj 18/02 i „Službeni glasnik SCG“, 16/03).  

Službu čine dva odeljenja:

 • Odeljenje za otkrivanje krivičnih dela protiv čovečnosti i međunarodnog prava i traganje za nestalim licima u okviru kog se nalaze dva odseka: Odsek za otkrivanje krivičnih dela protiv čovečnosti i međunarodnog prava i Odsek za traganje za nestalim licima,
 • Odeljenje za poslove saradnje sa Haškim tribunalom, operativnu analitiku, logističke poslove i dokumentovanje u okviru kojeg se nalaze dva odseka: Odsek za poslove saradnje sa Haškim tribunalom i Odsek za operativnu analitiku, logističke poslove i dokumentovanje.

Služba postupa samostalno i po zahtevima Tužilaštva za ratne zločine za prikupljanje potrebnih obaveštenja koja se odnose na:

 • pronalaženje oštećenih,
 • obavljanje razgovora sa svedocima, oštećenima i osumnjičenima,
 • prikupljanje dokaza,
 • lišenje slobode počinilaca,
 • rešavanje sudbine lica nestalih u oružanim sukobima na teritoriji bivše SFRJ, uključujući i otkrivanje masovnih grobnica,
 • formiranje baze podataka krivičnih dela ratnih zločina.

Služba postupa po zahtevima MKTJ posredstvom Ministarstva pravde koji se odnose na:

 • postupanje po zahtevima MKTJ,
 • zaštitu svedoka i njihovih porodica čija bi bezbednost mogla biti ugrožena u toku i nakon svedočenja pred MKTJ,
 • obezbeđivanje uslova za svedočenje i pružanje tehničke pomoći svedocima,
 • vršenja nadzora nad licima koja su u skladu sa garancijama Vlade Republike Srbije od strane MKTJ privremeno puštena na slobodu i nad njihovim transferom.

Služba ostvaruje saradnju sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta, OEBS - Misijom u Republici Srbiji i EULEX - Misijom na KiM posredstvom Koordinacione uprave za Kosovo i Metohiju.