Direkcija policije

Služba za kriminalističku analitiku

Služba za kriminalističku analitiku pruža podršku radu organizacionim jedinicama kriminalističke policije, kako u operativnom i obaveštajnom radu, tako i u izradi strateških analiza i procena.

Poslovi operativne analitike postoje još od 2001. godine i tada su se obavljali u okviru tadašnjeg UBPOK-a, a kasnije je formirano i samostalno Odeljenje za operativnu analitiku u okviru Uprave kriminalističke policije, da bi počev od 28.12.2013. godine preraslo u Službu za kriminalističku analitiku.

Služba za kriminalističku analitiku u svom sastavu ima:

  1. Odeljenje za kriminalističko-operativnu i stratešku analizu,
  2. Odeljenje za koordinaciju rada, evidencije i razmenu podataka i
  3. Odeljenje za softversku podršku, obuku i razvoj.

U Službi se obrađuju, sistematizuju i objedinjuju operativno-obaveštajna saznanja i podaci, vrši se njihova analiza, sačinjavaju preseci i iznose sugestije u cilju planiranja operativnih mera i radnji, kao i izvođenja operativnih akcija. Vrši se analiza finansijskih transakcija i tokova novca, analiza vlasničkih struktura i veza između lica, firmi i grupa, analiza ostvarenih telefonskih komunikacija i korišćenih baznih stanica, analiza događaja i dr. Kriminalistički analitičari učestvuju u svakodnevnom radu operativnih timova i zajedno sa radnicima operativnih odeljenja rade na predmetima i obradama koje se odnose na suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ekstremizma i aktivno učestvuju u realizacijama operativnih obrada.

Služba za kriminalističku analitiku obavlja i poslove evidencija, koordinacije rada i razmene podataka, koji su jako bitni u smislu objedinjavanja i analize operativnog materijala nastalog radom kriminalističke policije u 27 područnih policijskih uprava i koordinacije postupanja organizacionih jedinica nadležnih za borbu protiv kriminala, tako da ne dolazi do preklapanja u radu po predmetima operativnog rada i operativnim obradama.