Direkcija policije

Uprava za upravne poslove

UPRAVA ZA UPRAVNE POSLOVE je organizaciona jedinica u okviru Direkcije policije, u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova u čijem je delokrugu ostvarivanje prava građana koja se odnose na državljanstvo, prijavu prebivališta i boravišta, izdavanje ličnih karata, putnih isprava, vozačkih dozvola, registracije vozila i nabavljanje, držanje i nošenje oružja, izrada, ali i na zaključivanje i praktičnu primenu Sporazuma i Protokola o readmisiji, realizaciju transfera, tranzita i migracije i operativne saradnje i obavlja druge poslove, a na korist građana i privrednih subjekata. Delatnost Uprave za upravne poslove pravno je uređena u skladu sa principima demokratskog društva i Ustavom zagarantovanim sistemom zaštite sloboda i prava građana.

Upravom za upravne poslove rukovodi načelnik uprave, koji ima zamenika i pomoćnike.

Uprava za upravne poslove u svom sastavu ima četiri odeljenja:

Odeljenje za državljanstvo prebivalište i lične karte,
Odeljenje za putne isprave i readmisiju
Odeljenje za oružje i
Odeljenje za registraciju vozila i vozačke dozvole.

 

Odeljenje za državljanstvo, prebivalište i lične karte u svom sastavu ima dva odseka:

Odsek za poslove državljanstva, nadzor i evidencije i
Odsek za prebivalište, lične karte i nadzor

Nadležnost Odeljenja za državljanstvo, prebivalište i lične karte zasnovana je na činjenici da je državljanstvo osnovno pravo iz koga proizilazi ostvarivanje svih drugih prava kao što su pravo na lična dokumenta, pravo na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, obrazovanje, kao i druga Ustavom i zakonima garantovana prava. Odeljenje za državljanstvo, prebivalište i lične karte rešavajući po zahtevima za sticanje i prestanak državljanstva omogućava ostvarivanje svih prava državljana Republike Srbije. Takođe, kroz vođenje evidencija iz ove oblasti koje se odnose na prijavu prebivališta i boravišta i izdavanje lične karte omogućava se ostvarivanje i svih drugih prava građana pred državnim i drugim organima.

Odeljenje za državljanstvo, prebivalište i lične karte obavlja sledeće poslove.

 • Rešava kao prvostepeni organ po zahtevima za:

- sticanje i prestanak državljanstva Republike Srbije, kao i zahtevima za proveru državljanskog statusa,
- davanje ovlašćenja za izradu pečata u skladu sa Zakonom o pečatu državnih i drugih organa,
-  izdavanje odobrenja pravnim licima za nabavljanje automatskog dugog oružja,
- izdavanje odobrenja za bavljenje posredovanjem u prometu oružja i municije (brokering).

 • Rešava u drugom stepenu po žalbama na odluke prvostepenih organa, odnosno policijskih uprava i stanica, kao i Gradskih uprava i opština vezano za:

- upis činjenice državljanstva odnosno promenu podataka u evidenciji državljana Republike Srbije,
- određivanje i poništavanje jedinstvenog matičnog broja građana, prijavu prebivališta i boravišta građana, pasivizaciju adrese prebivališta i boravišta građana, poslove sa ličnim kartama i prestankom izbegličkog statusa,
- nabavku i držanje oružja.

 • Vrši kontrolno-nadzornu delatnost vezano za:

- vođenje evidencija o državljanima Republike Srbije nadležnih matičnih službi koje vode evidenciju o državljanima Republike Srbije kao povereni posao, kao i za izdavanje uverenja
- izdavanje ličnih karata i izbegličkih legitimacija, prijavu prebivališta i boravišta građana i određivanje i poništavanje jedinstvenog matičnog broja građana od strane policijskih uprava i policijskih stanica

 • Daje mišljenja i instrukcije u cilju zakonitog i ažurnog postupanja po poslovima državljanstva, određivanja i poništavanja jedinstvenog matičnog broja građana, prijave prebivališta i boravišta građana, pasivizacije adrese prebivališta i boravišta građana, ličnih karata i prestanka izbegličkog statusa, nabavke i držanja oružja, kao i u radu pravnih lica i preduzetnika koji se bave trgovinom, posredovanjem, popravkom i prepravkom oružja i municije. 
 • Stara se o ažuriranju podataka u Jedinstvenoj evidenciji o državljanima Republike Srbije.
 • Dostavlja podatke iz evidencija koje vodi, državnim i drugim organima, a koji su im neophodni za obavljanje poslova iz njihove nadležnosti, u skladu sa zakonom.

 

Odeljenje za putne isprave i readmisiju u svom sastavu ima četiri odseka:

Odsek za nadzor i kontrolu izdavanja putnih isprava u zemlji,
Odsek za nadzor i kontrolu izdavanja putnih isprava u diplomatsko - konzularnim predstavništvima i
Odsek za sprovođenje Sporazuma o readmisiji i
Odsek za  realizaciju transfera, tranzita i migracije i operativnu saradnju.

Nadležnost Odeljenja za putne isprave i readmisiju  zasnovana je na činjenici da je putna isprava Republike Srbije dokumenat koji služi državljanima Republike Srbije za prelazak državne granice, radi putovanja i boravka u inostranstvu i za povratak u zemlju, čime je omogućeno ostvarivanje Ustavom zagarantovanog prava slobode kretanja i zaštita prava državljana Republike Srbije za vreme boravka u inostranstvu.

Odeljenje za putne isprave i readmisiju obavlja sledeće poslove:

 • rešava u drugom stepenu po žalbama na odluke prvostepenih organa, odnosno policijskih uprava i stanica u vezi poslova putnih isprava,
 • obavlja poslove koji se odnose na kontrolu izdavanja putnih isprava Republike Srbije u zemlji i diplomatsko-konzularnim predstavništvima,
 • proverava državljanski status i identitet državljana Republike Srbije u postupku izdavanja putnog lista, u diplomatsko konzularnim predstavništvima,
 • otkriva i sprečava zloupotrebe sa putnim ispravama Republike Srbije,
 • dostavlja informacije i podatke na zahtev inostranih organa u skladu sa zakonom,
 • vrši kontrolno-nadzornu i radno-instruktivnu delatnost,
 • učestvuje u izradi i praktičnoj primeni Sporazuma o readmisiji sa Protokolima,
 • obavlja poslove u vezi sa vraćanjem lica u skladu sa Sporazumima o readmisiji,
 • učestvuje u reintegraciji povratnika u skladu sa Strategijom za reintegraciju povratnika, po osnovu Sporazuma o readmisiji i
 • sprovodi aktivnosti oko sprečavanja zloupotrebe bezviznog režima.

 

Odeljenje za oružje u svom sastavu ima dva odseka:

Odsek za nadzor i kontrolu oružja, i
Odsek  za nadzor i kontrolu ispitivanja, žigosanja i obeležavanja oružja.

Nadležnost Odeljenja za oružje je zasnovana na činjenici da oružje predstavlja robu koja se nalazi u ograničenom prometu i za čije posedovanje je neophodna ispunjenost zakonskih uslova, te se kroz kontrolu nabavljanja, držanja, nošenja, ispitivanja, obeležavanja i žigosanja oružja i municije doprinosi opštoj bezbednosti građana.

Odeljenje za oružje održavanjem efikasnog i efektivnog sistema kontrole nabavke i držanja oružja, stalnim praćenjem i procenjivanjem izazova u svim aspektima oblasti kontrole malog i lakog oružja, njegovih delova i pripadajuće municije, kao i preduzimanjem preventivnog delovanja omogućava preduslov za osiguranu bezbednost građana.

Odeljenje za oružje obavlja sledeće poslove:

 • kao prvostepeni organ sprovodi postupak i donosi odluke po zahtevima pravnih lica i preduzetnika za izdavanje odobrenja za nabavljanje automatskog dugog oružja,
 • kao prvostepeni organ sprovodi postupak i donosi odluke po zahtevima pravnih lica i preduzetnika za izdavanje odobrenja za bavljenje posredovanjem u prometu oružja i municije (brokering),
 • rešava u drugom stepenu po žalbama izjavljenim na odluke donete u prvom stepenu u policijskim upravama i stanicama u upravnim stvarima nabavke, registracije i oduzimanja oružja, iznošenja oružja, sprovođenja obuke, bavljenja prometom oružja, popravkom i prepravkom oružja,
 • rešava u drugom stepenu po žalbama izjavljenim na odluke donete u prvom stepenu od strane Agencije za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, naprava i municije u postupcima ispitivanja, žigosanja, obeležavanja i homologacije oružja, naprava i municije,
 • dostavlja podatke o registrovanom oružju po zahtevima drugih državnih organa i organizacija, Interpola i Evropola, policija drugih država a u skladu sa zakonom,
 • vrši nadzor nad zakonitošću obavljanja poslova nabavke, registracije i oduzimanja oružja u policijskim upravama i stanicama i nalaže mere radi otklanjanja nedostataka u radu,
 • utvrđuje nadzorom i kontrolom ispunjenost propisanih uslova za bavljenje prometom oružja, popravkom i prepravkom oružja i sprovođenjem obuke u rukovanju vatrenim oružjem, kao i kod ostalih pravnih lica i preduzetnika koji u skladu sa svojom delatnošću nabavljaju i drže oružje, sa posebnim osvrtom na bezbedan smeštaja i čuvanja oružja i municije, kao i uredno vođenja propisanih evidencija o oružju,
 • vrši nadzor pravnih lica i preduzetnika u objektima koji se koriste za ispitivanje, kontrolu, servisiranje i prepravku oružja, osnovnih delova oružja, naprava, municije i elemenata municije,
 • vrši operativne procene bezbednosnih smetnji od značaja za praćenje stanja u oblasti ispitivanja, obeležavanja i žigosanja oružja, osnovnih delova oružja, naprava  i municije,
 • prati obaveze proistekle iz međunarodnih konvencija, sporazuma, propisa Evropske unije,
 • daje mišljenja o načinu rešavanja konkretnih upravnih stvari i obavezne instrukcije o načinu postupanja i primeni propisa u upravnim stvarima iz oblasti kontrole oružja.

 

Odeljenje za registraciju vozila i vozačke dozvole u svom sastavu ima dva odseka:
Odsek za registraciju vozila i nadzor, i
Odsek za vozače, vozačke dozvole i nadzor.

Nadležnost Odeljenja za registraciju vozila i vozačke dozvole zasnovana je na činjenici da su motorna vozila „opasna stvar“ koja, kada su u pogonu, stvaraju povećanu opasnost po živote i zdravlje ljudi, imovinu i okolinu odakle i javni interes da se za njihovo korišćenje na putevima propišu bezbednosni standardi kako u pogledu vozila, tako i lica koja vozilima upravljaju, odrede organi koji utvrđuju i kontrolišu postojanje tih standarda i izdaju dozvole za učestvovanje vozila i vozača u saobraćaju na putevima a takođe i evidentiraju vozila i vozače kojima su izdate  dozvole (saobraćajne i vozačke dozvole) da učestvuju u saobraćaju.

 Odeljenje za registraciju vozila i vozačke dozvole obavlja sledeće poslove:

 • rešava kao prvostepeni organ po zahtevima pravnih lica ovlašćenih za vršenje tehničkih pregleda za dobijanje ovlašćenja za izdavanje registracionih nalepnica,
 • rešava u drugom stepenu po žalbama izjavljenim na odluke donete u prvom stepenu u područnim policijskim upravama i stanicama u upravnim stvarima registracije vozila, vozačkih dozvola, oduzimanja vozačkih dozvola zbog zdravstvene nesposobnosti vozača, upućivanja vozača na kontrolni zdravstveni pregled i oduzimanja vozačkih dozvola zbog nesavesnog upravljanja vozilima u saobraćaju,
 • vrši nadzor nad primenom propisa i obezbeđenje propisanih uslova i standarda  za bezbedno učestvovanje vozila i vozača u saobraćaju na putevima,
 • organizuje, usklađuje, usmerava i vrši nadzor nad obavljanjem poslova registracije vozila, vozača i vozačkih dozvola u područnim policijskim upravama i stanicama,
 • daje mišljenja o načinu rešavanja konkretnih upravnih stvari i obavezne instrukcije o načinu postupanja i primeni propisa u upravnim stvarima iz oblasti registracije vozila i vozačkih dozvola,
 • vrši nadzor nad zakonitošću obavljanja poslova registracije vozila, vozača i vozačkih dozvola u područnim policijskim upravama i stanicama i nalaže mera radi otklanjanja nedostataka u radu,
 • proverava autentičnost inostrane dokumentacije o uvezenim vozilima za koja su podneti zahtevi za registraciju, provere autentičnosti inostranih vozačkih dozvola i postupanje po zahtevima inostranih organa radi provere autentičnosti saobraćajnih i vozačkih dozvola izdatih u Republici Srbiji,
 • dostavlja zamenjene inostrane vozačke dozvole organima koji su dozvole izdali i obaveštava inostrane organe o merama zabrane upravljanja motornim vozilima izrečenim stranim vozačima,
 • utvrđuje ispunjenost uslova za izdavanje registracionih nalepnica na ovlašćenim tehničkim pregledima i vrši kontrolu i nadzor nad obavljanjem tih poverenih poslova,
 • dostavlja podatake o vozilima i vozačima po zahtevima drugih državnih organa i organizacija, zahtevima Interpola, policija drugih država,  zahtevima za pružanje međunarodne pravne pomoći, u skladu sa zakonom.

Radi neposrednog obavljanja upravnih poslova, u okviru područnih policijskih uprava i policijskih stanica organizovana je linija rada upravnih poslova koja, kao prvostepeni organ, rešava po zahtevima građana iz nadležnosti upravnih poslova.

 

Pored redovnih poslova, Uprava za upravne poslove angažovana je i na:

 • realizaciji  obaveza koje proizilaze iz pridruživanja Republike Srbije Evropskoj uniji, a naročito Poglavlja 24 (Pravda, sloboda, bezbednost), potpoglavlja "Međunarodna policijska saradnja" i "Organizovani kriminal", Poglavlja 14 "Transportna politika", Poglavlja 1 "Kretanje roba"
 • na razvoju elektronske uprave u Ministarstvu unutrašnjih poslova,
 • pružanju stručne pomoći u izradi normativnih akata, kao i strateških dokumenata,
 • pružanju ekspertske pomoći u postupcima zaključivanja bilateralnih sporazuma iz delokruga Uprave za upravne poslove
 • poslovima međunarodne saradnje i odnosima sa javnošću.