Direkcija policije

Jedinica za zaštitu

Jedinica za zaštitu je specijalizovana organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova koja sprovodi Program zaštite i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom o Programu zaštite učesnika u krivičnom postupku.

Stupanjem na snagu Zakona o programu zaštite učesnika u krivičnom postupku, 1.1.2006. godine, stvoreni su institucionalni uslovi za rad Jedinice za zaštitu, kao specijalizovane jedinice u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova. Na ovaj način je u Republici Srbiji zakonski ustanovljeno postupanje nadležnih organa, u cilju  zaštite učesnika u krivičnom postupku.

U organizacionom smislu, Jedinica za zaštitu u svom sastavu ima: Odeljenje za operativne poslove, Odeljenje za operativno taktičko postupanje i bezbednosnu zaštitu i Odeljenje za operativnu analitiku, podršku i finansije.

Jedinica za zaštitu u skladu sa Zakonom o programu zaštite učesnika u krivičnom postupku pruža zaštitu i pomoć učesnicima u krivičnom postupku i njima bliskim licima, koji su usled davanja iskaza ili obaveštenja značajnih za dokazivanje u krivičnom postupku izloženi opasnosti po život, zdravlje, fizički integritet, slobodu ili imovinu, a bez čijeg iskaza ili obaveštenja bi bilo  znatno otežano ili nemoguće dokazivanje u krivičnim postupcima za krivična dela:

 1) protiv ustavnog uređenja i bezbednosti;

 2) protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom i

 3) organizovanog kriminala.

Jedinica za zaštitu postupa po zahtevima nadležnog javnog tužioca, sudije za prethodni postupak ili predsednika veća .

U okviru Programa zaštite Jedinica za zaštitu primenjuje sledeće mere:

1) fizička zaštita ličnosti i imovine;

 2) promena prebivališta ili premeštanje  drugu zavodsku ustanovu;

3) prikrivanje identiteta i podataka o vlasništvu;

 4) promena identiteta.

U skladu sa važećim propisima i međunarodnim ugovorima o policijskoj saradnji, Jedinica za zaštitu obavlja poslove međunarodne saradnje i ostvaruje međunarodnu policijsku saradnju u oblasti zaštite učesnika u krivičnom postupku.