Дирекција полиције

Служба за борбу против тероризма и екстремизма

Служба за борбу против тероризма и екстремизма надлежна је за спречавање, откривање и расветљавање кривичних дела повезаних са тероризмом и екстремизмом, те откривање и хватање извршилаца ових кривичних дела.

Служба је основана у децембру 2013. године, проширењем Одељења за праћење и истраживање појава тероризма основаног 2007. године.


Служба за борбу против тероризма и екстремизма континуирано прати све безбедносно интересантне појаве и догађаје на територији Републике Србије и прикупља оперативна сазнања у вези лица, група, организација и покрета чије је деловање повезано или се може довести у везу са тероризмом и/или екстремизмом, а у циљу спречавања извођења кривичних дела повезаних са тероризмом и екстремизмом у Републици Србији или коришћења територије Републике Србије за припрему или извођење оваквих акција у другим државама, као и спречавања активности пропагирања тероризма и екстремизма, врбовања и регрутовања, те обезбеђивања или прикупљања средства намењених за финансирање ових активности.

У својим активностима Служба блиско сарађује са другим организационим јединицама Министарства унутрашњих послова Републике Србије, надлежним органима Републике Србије (превасходно правосудним и безбедносно-обавештајним), као и надлежним институцијама партнерских држава, регионалним и глобалним организацијама и иницијативама.

Служба континуирано прати нова достигнућа у циљу едукације у свим областима рада у борби против тероризма и екстремизма, кроз посете органима за спровођење закона других земаља, учешће на домаћим и међународним специјалистичким семинарима, научним и стручним скуповима.

Служба се састоји од  Одељења за борбу против тероризма и Одељења за борбу против екстремизма, као и четири теренска oдсека, у Београду, Новом Саду, Нишу и Новом Пазару.