Direkcija policije

Uprava za upravne poslove

 UPRAVA ZA UPRAVNE POSLOVE je organizaciona jedinica u okviru Direkcije policije, u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova u čijem je delokrugu ostvarivanje prava građana koja se odnose na državljanstvo, prijavu prebivališta i boravišta, izdavanje ličnih karata, putnih isprava, vozačkih dozvola, registracije vozila i oružja i drugih pitanja koja utiču na ostvarivanje prava građana. Delatnost Uprave za upravne poslove pravno je uređena u skladu sa principima demokratskog društva i ustavom zagarantovanim sistemom zaštite sloboda i prava građana.

Upravom za upravne poslove rukovodi načelnik uprave, koji ima zamenika i pomoćnike.

Uprava za upravne poslove u svom sastavu ima tri odeljenja i to:

Odeljenje za državljanstvo i druge upravne poslove,
Odeljenje za putne isprave i
Odeljenje za registraciju vozila i vozačke dozovle.

Odeljenje za državljanstvo i druge upravne poslove u svom sastavu ima tri odseka i to:

Odsek državljanstvo,
Odsek za lične karte, prebivalište i druge upravne poslove i
Odsek za oružje.

  Nadležnost Odeljenja za državljanstvo i druge upravne poslove zasnovana je na činjenici da je državljanstvo osnovno pravo iz koga proizilazi ostvarivanje svih drugih prava kao što su pravo na lična dokumenta, pravo na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, obrazovanje, kao i druga ustavom i zakonima garantovana prava. Odeljenje za državljanstvo i druge upravne poslove rešavajući po zahtevima za sticanje i prestanak državljanstva omogućava ostvarivanje svih prava državljana Republike Srbije. Takođe, kroz vođenje evidencija iz ove oblasti prijavu prebivališta i boravišta i izdavanje lične karte omogućava ostvarivanje i svih drugih prava pred državnim i drugim organima.

Imajuću u vidu da je oružje „opasna stvar“ čijom nekontrolisanom upotrebom  se stvara opasnost za živote i zdravlje ljudi, ovo Odeljenje, kroz kontrolu izdavanja dokumenata iz ove oblasti doprinosi opštoj bezbednosti građana.

Odeljenje za državljanstvo i druge upravne poslove obavlja sledeće poslove:

 • Rešava kao prvostepeni organ po zahtevima za:

- sticanje i prestanak državljanstva Republike Srbije, kao i zahtevima za proveru državljanskog statusa,

- davanje ovlašćenja za izradu pečata u skladu sa Zakonom o pečatu državnih i drugih organa,

-  izdavanje odobrenja pravnim licima za nabavljanje automatskog dugog oružja,

- izdavanje odobrenja za bavljenje posredovanjem u prometu oružja i municije (brokering).

 • Rešava u drugom stepenu po žalbama na odluke prvostepenih organa, odnosno policijskih uprava i stanica, kao i Gradskih uprava i opština vezano za:

- upis činjenice državljanstva odnosno promenu podataka u evidenciji državljana Republike Srbije,
- određivanje i poništavanje jedinstvenog matičnog broja građana, prijavu prebivališta i boravišta građana, pasivizaciju adrese prebivališta i boravišta građana, poslove sa ličnim kartama i prestankom izbegličkog statusa,
- nabavku i držanje oružja.

 • Vrši kontrolno-nadzornu delatnost vezano za:

- vođenje evidencija o državljanima Republike Srbije nadležnih matičnih službi koje vode evidenciju o državljanima Republike Srbije kao povereni posao, koordinira rad ovih službi,
izdavanje izvoda iz matične knjige jugoslovenskih državljana koji se izdaju u nadležnim policijskim upravama i policijskim stanicama,
- izdavanje ličnih karata i izbegličkih legitimacija, prijavu prebivališta i boravišta građana i određivanje i poništavanje jedinstvenog matičnog broja građana od strane policijskih uprava i policijskih stanica,
- nabavku i držanje oružja.

 • Daje mišljenja i instrukcije u cilju zakonitog i ažurnog postupanja po poslovima državljanstva, određivanja i poništavanja jedinstvenog matičnog broja građana, prijave prebivališta i boravišta građana, pasivizacije adrese prebivališta i boravišta građana, ličnih karata i prestanka izbegličkog statusa, nabavke i držanja oružja, kao i u radu pravnih lica i preduzetnika koji se bave trgovinom, posredovanjem, popravkom i prepravkom oružja i municije. 
 • Vodi evidenciju o državljanima Republike Srbije koji su državljanstvo Republike Srbije stekli rešenjima SMUP-a, ranije nadležnog organa po poslovima državljanstva, stara se o ažuriranju podataka u  toj evidenciji.
 • Dostavlja podatke iz evidencija koje vodi, državnim i drugim organima, a koji su im neophodni za obavljanje poslova iz njihove nadležnosti, u skladu sa zakonom.

Odeljenje za putne isprave u svom sastavu ima tri odseka i to:
Odsek za kontrolu izdavanja putnih isprava u zemlji,
Odsek za kontrolu izdavanja putnih isprava u diplomatsko - konzularnim predstavništvima i
Odsek za sprovođenje Sporazuma o readmisiji.

Nadležnost Odeljenja za putne isprave zasnovana je na činjenici da je putna isprava Republike Srbije dokumenat koji služi državljanima Republike Srbije za prelazak državne granice, radi putovanja i boravka u inostranstvu i za povratak u zemlju, čime je omogućeno ostvarivanje ustavom zagarantovanog prava slobode kretanja i zaštita prava državljana Republike Srbije za vreme boravka u inostranstvu.

Odeljenje za putne isprave obavlja sledeće poslove:

 • Rešava u drugom stepenu po žalbama na odluke prvostepenih organa, odnosno policijskih uprava i stanica u vezi poslova putnih isprava.
 • Obavlja poslove koji se odnose na kontrolu izdavanja putnih isprava Republike Srbije u zemlji i diplomatsko-konzularnim predstavništvima.
 • Proverava državljanski status i identitet državljana Republike Srbije u postupku izdavanja putnog lista, u diplomatsko konzularnim predstavništvima.
 • Otkriva i sprečava zloupotreba sa putnim ispravama Republike Srbije.
 • Dostavlja informacije i podatke na zahtev inostranih organa u skladu sa zakonom.
 • Vrši kontrolno-nadzornu i radno-instruktivnu delatnost.
 • Učestvuje u izradi i praktičnoj primeni Sporazuma o readmisiji sa Protokolima.
 • Obavlja poslove u vezi sa vraćanjem lica u skladu sa Sporazumima o readmisiji.
 • Učestvuje u reintegraciji povratnika u skladu sa Strategijom za reintegraciju povratnika, po osnovu Sporazuma o readmisiji.
 • Sprovodi aktivnosti oko sprečavanja zloupotrebe bezviznog režima.

Odeljenje za registraciju vozila i vozačke dozvole u svom sastavu ima dva odseka i to:
Odsek za registraciju vozila i
Odsek za vozače i vozačke dozvole.

Nadležnost Odeljenja za registraciju vozila i vozačke dozvole zasnovana je na činjenici da su motorna vozila „opasna stvar“ koja, kada su u pogonu, stvaraju povećanu opasnost po živote i zdravlje ljudi, imovinu i okolinu odakle i javni interes da se za njihovo korišćenje na putevima propišu bezbednosni standardi kako u pogledu vozila, tako i lica koja vozilima upravljaju, odrede organi koji utvrđuju i kontrolišu postojanje tih standarda i izdaju dozvole za učestvovanje vozila i vozača u saobraćaju na putevima a takođe i evidentiraju vozila i vozače kojima su izdate  dozvole (saobraćajne i vozačke dozvole) da učestvuju u saobraćaju.

 Odeljenje za registraciju vozila i vozačke dozvole obavlja sledeće poslove:

 • Rešava kao prvostepeni organ po zahtevima pravnih lica ovlašćenih za vršenje tehničkih pregleda za dobijanje ovlašćenja za izdavanje registracionih nalepnica.
 • Rešava u drugom stepenu po žalbama izjavljenim na odluke donete u prvom stepenu u područnim policijskim upravama i stanicama u upravnim stvarima registracije vozila, vozačkih dozvola, oduzimanja vozačkih dozvola zbog zdravstvene nesposobnosti vozača, upućivanja vozača na kontrolni zdravstveni pregled i oduzimanja vozačkih dozvola zbog nesavesnog upravljanja vozilima u saobraćaju.
 • Vrši nadzor nad primenom propisa i obezbeđenje propisanih uslova i standarda  za bezbedno učestvovanje vozila i vozača u saobraćaju na putevima.
 • Organizuje, usklađuje, usmerava i vrši nadzor nad obavljanjem poslova registracije vozila, vozača i vozačkih dozvola u područnim policijskim upravama i stanicama.
 • Daje mišljenja o načinu rešavanja konkretnih upravnih stvari i obavezne instrukcije o načinu postupanja i primeni propisa u upravnim stvarima iz oblasti registracije vozila i vozačkih dozvola.
 • Vrši nadzor nad zakonitošću obavljanja poslova registracije vozila, vozača i vozačkih dozvola u područnim policijskim upravama i stanicama i nalaže mera radi otklanjanja nedostataka u radu.
 • Proverava autentičnost inostrane dokumentacije o uvezenim vozilima za koja su podneti zahtevi za registraciju, provere autentičnosti inostranih vozačkih dozvola i postupanje po zahtevima inostranih organa radi provere autentičnosti saobraćajnih i vozačkih dozvola izdatih u Republici Srbiji.
 • Dostavlja zamenjene inostrane vozačke dozvole organima koji su dozvole izdali i obaveštava inostrane organe o merama zabrane upravljanja motornim vozilima izirečenim stranim vozačima.
 • Utvrđuje ispunjenost uslova za izdavanje registracionih nalepnica na ovlašćenim tehničkim pregledima i vrši kontrolu i nadzor nad obavljanjem tih poverenih poslova.
 • Dostavlja podatake o vozilima i vozačima po zahtevima drugih državnih organa i organizacija, zahtevima Interpola, policija drugih država,  zahtevima za pružanje međunarodne pravne pomoći, u skladu sa zakonom.

Radi neposrednog obavljanja upravnih poslova, u okviru područnih policijskih uprava i policijskih stanica organizovana je linija rada upravnih poslova koja, kao prvostepeni organ, rešava po zahtevima građana iz nadležnosti upravnih poslova.

Pored redovnih poslova, Uprava za upravne poslove angažovana je i na:

 • realizaciji  obaveza koje proizilaze iz pridruživanja Republike Srbije Evropskoj uniji, a naročito Poglavlja 24 (Pravda, sloboda, bezbednost), potpoglavlja "Međunarodna policijska saradnja" i Poglavlja 14 "Transportna politika",
 • na razvoju elektronske uprave u Ministarstvu unutrašnjih poslova,
 • pružanju ekspertske pomoći u postupcima zaključivanja bilateralnih sporazuma iz delokruga Uprave za upravne poslove
 • poslovima međunarodne saradnje i odsnosima sa javnošću.