Dokumenti

Propisi

 1. Lista kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja, (PDF)
 2. Pravilnik o radnim mestima, odnosno poslovima u Ministarstvu unutrašnjih poslova na kojima se staž osiguranja u efektivnom trajanju računa u uvećanom trajanju, sa Zaključkom Vlade Republike Srbije, (PDF)
 3. Pravilnik o načinu postupanja granične policije prilikom utvrđivanja i rešavanja graničnog incidenta i povrede državne granice ("Službeni glasnik RS", broj 42 od 1. juna 2018), (Word, PDF)
 4. Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca zahteva za izdavanje graničnog odobrenja, graničnog odobrenja i načinu izdavanja graničnog odobrenja ("Službeni glasnik RS", broj 42 od 1. juna 2018), (Word, PDF)
 5. Pravilnik o načinu i postupku registracije i izgledu i sadržini potvrde o registraciji stranca koji je izrazio nameru da podnese zahtev za azil („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 42/18),  (Word, PDF)
 6. Pravilnik o sadržini i izgledu obrasca za azil i sadržini i izgledu obrazaca isprava koje se izdaju tražiocu azila i licu kojem je odobren azil ili privremena zaštita („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 42/18), (Word, PDF)
 7. Pravilnik o načinu sprovođenja testa integriteta ("Službeni glasnik RS", broj 39 od 25. maja 2018), (Word, PDF)
 8. Pravilnik o načinu vršenja unutrašnje kontrole ("Službeni glasnik RS", broj 39 od 25. maja 2018), (Word, PDF)
 9. Pravilnik o nagradama i priznanjima u Ministarstvu unutrašnjih poslova ("Službeni glasnik RS", broj 38/18), (Word, PDF)
 10. Pravilnik o načinu ponašanja i ličnom izgledu policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova („Službeni glasnik RS”, broj 13/18 od 14. februara 2018. godine), (Word, PDF)
 11. Pravilnik o sprovođenju internog konkursa među zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova, (Word, PDF)
 12. Pravilnik o kompetencijama za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova, (PDF)
 13. Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja sredstava Fonda za solidarnu pomoć ("Službeni glasnik RS", br.26/2017 i 94/2017), (PDF)
 14. Pravilnik o solidarnoj pomoći u Ministarstvu unutrašnjih poslova ("Službeni glasnik RS", br.105/2016), (PDF)
 15. Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja, (PDF)
 16. Pravilnik o postupku izdavanja, izgledu i sadržini obrazaca i isprava o oružju predviđenih Zakonom o oružju i municiji, (Word, PDF)
 17. Pravilnik o obuci u rukovanju vatrenim oružjem, uslovima za bavljenje popravljanjem i prepravljanjem oružja i prometom oružja i municije, (Word, PDF)
 18. Pravilnik o načinu vođenja i obrascima evidencija o oružju i municiji koje vode nadležni organi, (Word, PDF)
 19. Pravilnik o onesposobljavanju oružja, (Word, PDF)
 20. Pravilnik o prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja i municije, (Word, PDF)
 21. Pravilnik o evidencijama koje vode pravna lica i preduzetnici, (Word, PDF)
 22. Pravilnik o postupku davanja oružja na poslugu, (Word, PDF)
 23. Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Ministarstvu unutrašnjih poslova,
 24. Pravilnik o tehničkim obeležjima i načinu upotrebe sredstava prinude,
 25. Pravilnik o vrstama usluga čijim pružanjem Ministarstvo unutrašnjih poslova može da ostvaruje dopunska sredstva,
 26. Posebni protokol o postupanju službenika u zaštiti maloletnih lica od zlostavljanja i zanemarivanja,
 27. Uputstvo o postupanju policijskih službenika prema maloletnim i mlađim punoletnim licima,
 28. Pravilnik o načinu polaganja zakletve policijskih službenika ("Službeni glasnik RS" , br4.57/16), (Word, PDF);
 29. Pravlinik o načinju oduzimanja i vraćanja zadržanog službenog oružja i municije, službene značke i službene legitimacije ("Službeni glasnik RC" br. 54/17), (Word, PDF);
 30. Pravilnik o kriterijumima i načinu postupanja u pružanju psihološke pomoći i podrške zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova ("Službeni glasnik RS", broj 88 od 15. novembra 2018), (Word, PDF)
 31. Pravilnik o načinju postupanja u toku pritužbenog postupka ("Službeni glasnik RS", br. 54/17), (Word, PDF);
 32. Pravilnik o kriminalističko-forenzičkoj registraciji, uzimanju drugih uzoraka i kriminalističko-forenzičkim veštačenjem i analizama ("Službeni glasnik RS", br 54/17), (Word, PDF);
 33. Pravilnik o načinu sprovođenja i metodologiji primene poligrafskog ispitivanja ("Službeni glasnik RS", br. 36/17), (Word, PDF);
 34. Pravilnik o pripravnosti za rad ("Službeni glasnik RS", br.16/17), (Word, PDF);
 35. Pravilnik o načinu sprovođenja i merama zdravstvene zaštite u Ministarstvu unutrašnjih poslova(Službeni glasnik RS, broj 73 od 28.jula 2017.godine), (Word, PDF);
 36. Direktiva o postupanju Sekretarijata i drugih organizacionih jedinica u postupcima izrade mišljenja o primeni propisa iz delokruga Ministarstva unutrašnjih poslova, (Word, PDF);
 37. Pravilnik o radu i delatnosti policijskih sportskih udruženja, (Word, PDF);
 38. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara, (Word, PDF);
 39. Pravilnik o tehničkim zahtevima bezbednosti od požara spoljnih zidova zgrada, (Word, PDF);
 40. Pravilnik o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike kursa za Osnovnu obuku pripadnika VSJ, („Službeni glasnik RS“, br. 68 od 11. jula 2017, 98 od 3. novembra 2017, 67 od 31. avgusta 2018), (Word, PDF)
 41. Pravilnik o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija postrojenja, (Word, PDF);
 42. Pravilnik o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija stanica za snabdevanje gorivom prevoznih sredstava u drumskom saobraćaju, manjih plovila, manjih privrednih i sportskih vazduhoplova, (Word, PDF);
 43. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu industrijskih objekata od požara, (Word, PDF);
 44. Pravilnik o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara, (Word, PDF)
 45. Uputstvo o standardnim operativnim procedurama za profilisanje, pregled i registraciju iregularnih migranata s Programom obuke policijskih službenika, (PDF)
 46. Uputstvo o standardnim operativnim procedurama za sprovođenje zadataka u vršenju mešovitih/zajedničkih patrola duž zajedničke granice sa Mađarskom, Rumunijom i Bugarskom, (PDF)
 47. Pravilnik o izgledu i sadržaju potvrde o ulasku, odnosno izlasku iz Republike Srbije i posebnog lista, (Word, PDF)
 48. Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca Upitnika o identifikacionim podacima (Word, PDF)
 49. Pravilnik o načinu kontrole prijave i promene imovnog stanja u Ministarstvu unutrašnjih poslova (Word,PDF)
 50. Pravilnik o načinu obavljanja pojedinačnih policijskih poslova (Word, PDF)
 51. Pravilnik o tehničkom pregledu vozila (Word, PDF)
 52. Pravilnik o sadržaju, izgledu pečata i načinu unosa podataka o prenosu oružja i municije preko državne granice u putnu ispravu (Word, PDF)
 53. Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca i načinu najave i odjave lova uz graničnu liniju (Word, PDF)
 54. Pravilnik o izgledu i sadržaju potvrde o ulasku, odnosno izlasku iz Republike Srbije i posebnog lista. (Word, PDF)
 55. Pravilnik o načinu podnošenja zahteva i izdavanja saglasnosti za uređenje prostora uz državnu granicu (Word, PDF)
 56. Pravilnik o načinu vršenja nadzora državne granice i načinu izdavanja, izgledu i sadržaju akata koje policijski službenici sačinjavaju prilikom obavljanja poslova nadzora državne granice, (Word, PDF)
 57. Pravilnik o prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja i municije, (Word, PDF)
 58. Pravilnik o bližim uslovima za odobrenje privremenog boravka, izgledu zahteva za odobrenje privremenog boravka, izgledu i načinu unošenja nalepnice privremenog boravka u stranu putnu ispravu, (Word, PDF) 58.a Zahtev za odobrenje/produženje privremenog boravka
 59. Pravilnik o  bližim uslovima za odobrenje stalnog nastanjenja, izgledu zahteva za odobrenje  stalnog nastanjenja, izgledu i načinu unošenja nalepnice stalnog nastanjenja u stranu putnu ispravu, (Word, PDF) 59.a  Zahtev za odobrenje stalnog nastanjenja u Republici Srbiji
 60. Pravilnik o izgledu obrasca o odbijanju zahteva za izdavanje vize na graničnom prelazu i o izgledu obrasca o odbijanju zahteva za produženje roka važenja vize, (Word, PDF)
 61. Pravilnik o bližim uslovima i načinu sprovođenja prinudnog udaljenja stranca iz Republike Srbije, (Word, PDF)
 62. Pravilnik o kućnom redu i pravilima boravka u prihvatilištu za strance, (Word, PDF)
 63. Pravilnik o izgledu obrasca o odbijanju ulaska u Republiku Srbiju, o izgledu obrasca o odobrenju ulaska u Republiku Srbiju i načinu unosa podatka o odbijanju ulaska u putnu ispravu stranca, (Word, PDF)
 64. Pravilnik o izledu pečata zabrane ulaska i načinu unošenja zabrane ulaska u stranu putnu ispravu, (Word, PDF)
 65. Pravilnik o izgledu i načinu unošenja obaveznog boravka u putnu ispravu stranca ("Službeni glasnik RS", broj 80 od 24. oktobra 2018), (Word, PDF)
 66. Pravilnik o izgledu obrasca i postupku izdavanja putnog lista za stranca ("Službeni glasnik RS", broj 80 od 24. oktobra 2018), (Word, PDF)
 67. Pravilnik o izgledu obrasca prijave boravišta i načinu prijavljivanja boravišta stranca, adrese stanovanja, promene adrese stanovanja, prijave i odjave prebivališta stranca, ("Službeni glasnik RS", broj 84 od 2. novembra 2018), (Word, PDF)
 68. Pravilnik o obliku, sadržini i načinu postavljanja posebnih oznaka, tabli i signalizacije za označavanje blizine državne granice, graničnog prelaza, radnog vremena graničnog prelaza i područja graničnog prelaza, "Sl. glasnik RS", broj 65 od 24. 08. 2018. (Word, PDF)
 69. Pravilnik o sadržaju i izgledu pečata i posebnih oznaka i načinu unosa podataka o ulasku i izlasku i o odbijanju ulaska i izlaska, kao i o drugim podacima od značaja za graničnu proveru u putnu ispravu, "Službeni glasnik RS", broj 105 od 29. 12. 2018. (Word, PDF)
 70. Pravilnik o bližim uslovima i načinu sprovođenja predloga za izricanje zabrane ulaska stranca i nadzora i kontrole stranca prilikom ulaska i kretanja preko teritorije Republike Srbije, "Sl.glasnik RS", broj 2 od 16.01.2019. (Word, PDF)
 71. Pravilnik o načinu vršenja graničnih provera i načinu izdavanja, izgledu i sadržaju akata koje policijski službenici sačinjavaju prilikom obavljanja poslova graničnih provera, "Sl. glasnik RS", br. 104/2018 (Word, PDF)
 72. Pravilnik o načinu podnošenja zahteva i postupku izdavanja saglasnosti za izgradnju, postavljanje objekata, promenu njihove namene, kao i postavljanju instalacija, opreme i uređaja na području graničnog prelaza i davanju prethodne saglasnosti za početak radova na području graničnog prelaza, "Službeni glasnik RS", broj 104 od 28. decembra 2018. (Word, PDF)
 73. Pravilnik o sadržaju zahteva za izdavanje, načinu izdavanja i oduzimanja, izgledu i sadržaju isprava predviđenih Zakonom o graničnoj kontroli, "Službeni glasnik RS", broj 104 od 28. decembra 2018. (Word, PDF)
 74. Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjavaju prostorije za zadržavanje lica, "Službeni glasnik RS", broj 34 od 4. maja 2018. (Word, PDF)
 75. Pravilnik o ceni obrasca i troškovima tehničke izrade lične karte, „Službeni glasnik RS“, br.9 od 25. januara 2008, 4 od 25. januara 2019. (Word, PDF)
 76. Uputstvo o Metodologiji za sprovođenje analize rizika od korupcije u Ministarstvu unutrašnjih poslova, „Službeni glasnik RS‟, broj 94 od 7. decembra 2018. (Word, PDF)