Документи

Нацрти закона

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима (Word, PDF)

Образложење (Word, PDF)

Програм јавне расправе (Word, PDF)


 

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о путним исправама (Word, PDF)

Извeштaj o спрoвeдeнoj jaвнoj рaспрaви o Нaцрту зaкoнa o измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o путним испрaвaмa (Word, PDF)

Образложење (Word, PDF)

Преглед одредаба Нацрта закона о изменама и допунама Закона о путним исправама које се мењају и допуњују (Word, PDF)

ЈАВНА РАСПРАВА (PDF)

Предлог закључка (Word, PDF)


 

Нацрт закона о изменама и допунама закона о личној карти (Word, PDF)

Образложење (Word, PDF)

Предлог закључка о спровођењу јавне расправе са Образложењем и програмом (Word, PDF)

Преглед одредаба Закона о личној карти које се мењају и допуњују (Word, PDF)