Документи

Закони и уредбе

 1. Закон о полицији (2017) (Word, PDF)
 2. Закон о јавном реду и миру (2017) (Word, PDF)
 3. Закон о јавном окупљању (2016)  (Word, PDF)
 4. Закон о детективској делатности (Word, PDF)
 5. Закон о приватном обезбеђењу (Word, PDF)
 6. Закон о оружју и муницији ("Службени гласник РС", број 20 од 24. фебруара 2015), (Word, PDF)
 7. Закон о ратификацији Споразума о реадмисији лица која незаконито бораве између ЕУ и Р Србије (Word, PDF)
 8. Закон о безбедности саобраћаја на путевима (Word, PDF)
 9. Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама (Word, PDF)
 10. Закон о личној карти (Word, PDF)
 11. Закон о ванредним ситуацијама (Word, PDF)
 12. Закон о путним исправама (Word, PDF)
 13. Закон о странцима ("Службени гласник РС", број 24 од 26. марта 2018), (Word, PDF)
 14. Закон о држављанству (Word, PDF)
 15. Закон о азилу и привременој заштити (Word, PDF)
 16. Закон о граничној контроли (Word, PDF)
 17. Закон о националном  ДНК регистру (Word, PDF)
 18. Закон о јединственом матичном броју грађана (Word, PDF)
 19. Закон о евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова (Word, PDF)
 20. Уредба о висини накнада за услуге које пружа Министарство унутрашњих послова (Word, PDF)
 21. Уредбa о спровођењу јавног конкурса у Министарству унутрашњих послова (Word, PDF)
 22. Уредбa о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова, („Службени гласник РС“, бр. 42 од 4. маја 2017, 56 од 18. јула 2018), (Word, PDF)
 23. Уредбa о специјалној и посебним јединицама полиције ("Службени гласник РС", број 47 од 20. јуна 2018), (Word, PDF)
 24. Уредбa о мерилима за распоред руководећих радних места полицијских службеника у који су уграђене измене извршене Уредбом о изменама Уредбе о мерилима за распоред руководећих радних места полицијских службеника објављене ("Службени гласник РС", број 39 од 25. маја 2018 - Пречишћен текст) (Word, PDF)
 25. Уредбa о каријерном развоју полицијских службеника ("Службени гласник РС", број 42 од 1. јуна 2018), (Word, PDF)
 26. Уредба о стручном оспособљавању приправника и полагању стручног испита у Министарству унутрашњих послова (Word,PDF)
 27. Уредба о оцењивању полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова (Word, PDF)
 28. Уредба о стручном о оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова (Word, PDF)
 29. Приручник за оцењивање полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова (Word, PDF)
 30. Уредба о начелима за унутрашње уређење у Министарству унутрашњих послова ("Службени  гласник РС", број 60/17) (Word, PDF);
 31. Уредба о специјалној и посебним јединицама полиције (Word, PDF)
 32. Уредба о униформи, ознакама и опреми полицијских службеника ("Службени гласник РС", бр. 27/17 и 60/17) (Word, PDF);
 33. Уредба о начину спровођења дисциплинског поступка ("Службени гласник РС",  број 26/17) (Word, PDF);
 34. Уредба о изгледу, форми и садржини службене значке и легитмације ("Службени гласник РС", број 63/17) (Word, PDF);
 35. Кодекс полицијске етике ("Службени гласник РС", број 17/17) (Word, PDF);