Министарство

Секретаријат Министарства

Секретаријат обавља системско-правне послове, односно нормативне, опште правне и правно-саветодавне послове од интереса за Министарство у целини, а у циљу обезбеђивања правне ваљаности у обављању полицијских и других унутрашњих послова. Пружа стручну правну подршку организационим јединицама Министарства приликом сарадње са другим државним органима. Обавља послове и спроводи процедуре којима се омогућава ефикасан и усклађен рад свих организационих јединица Министарства. Обавља послове израде нормативних и општих, као и појединачних правних аката у складу са прописаним процедурама.

Бави се тумачењем закона и правних прописа из делокруга Министарства и давањем стручних мишљења. Обавља послове решавања имовинско-стамбених питања између Министарства са једне стране и запослених или других државних органа са друге стране.

Учествује у активностима у вези са преговорима са Европском унијом које се односе на: извршавање појединих активности у вези са преговарачким поглављима, извештавање, као и учествовање у међународним преговорима. Обавља послове у вези са остваривањем права на приступ информацијама од јавног значаја и даје смернице за закониту размену података са другим органима.

Прати и примењује прописе којима је уређена област заштите података о личности и обавља послове којима се омогућава несметано спровођење притужбеног поступка у Министарству. Обавља и друге послове које одреди министар.


Секретаријат у свом саставу има:

1.    Групу за административно-техничке и документалистичке послове;
2.    Одељење за системско-правне послове;
3.    Одељење за стамбене послове и
4.    Одељење за обраду података, притужбе и сарадњу са независним телима.

 

Одељење за системско-правне послове обавља стручне послове у Министарству који се односе на успостављање, праћење и унапређење правног система из области полицијских и других унутрашњих послова. Припрема нормативне акте и спроводи процедуру доношења закона и других прописа из области полицијских и других унутрашњих послова. Учествује у пословима везаним за усклађивање прописа из делокруга Министарства са правним тековинама ЕУ. Даје тумачења, односно мишљења на правне прописе из области полицијских и других унутрашњих послова. Предлаже и учествује у организацији семинара, едукација и курсева у циљу унапређења рада организационих јединица у изради и примени прописа. Обавља и друге послове које одреди секретар.

Одељење за системско-правне послове у свом саставу има:

1.    Одсек за нормативне послове и
2.    Одсек за опште-правне послове.

 

Одељење за стамбене послове обавља стручне послове који се односе на набавку, преузимање, расподелу, отуђење и евиденцију станова који су у власништву Републике Србије, а који су опредељени на коришћење Министарству. Обавља послове решавања имовинско-правних и стамбених питања између Министарства са једне стране и запослених или других државних органа са друге стране. Пружа стручну и административну помоћ Комисији за станове из пројекта државне станоградње и Стамбеној комисији Министарства. Прати и координира активности које су усмерене на заштиту имовинско-правних интереса Министарства и Републике Србије предузетих од стране свих организационих јединица у седишту Министарства и полицијских управа на територији Републике Србије. Даје  тумачења, односно мишљења на правне прописе из имовинско-правне и стамбене области. Остварује у оквиру делокруга Одељења сарадњу и заједнички рад са другим министарствима и органима и организацијама у питањима из делокруга Одељeња. Обавља и друге послове које одреди секретар.

Одељење стамбене послове у свом саставу има:

1.    Одсек за стамбене и имовинско-правне послове и
2.    Одсек за стамбене послове и евиденције

 

Одељење за обраду података, притужбе и сарадњу са независним телима обавља стручне послове који се односе на обраду података и евиденције које се воде у Министарству, информације од јавног значаја, спровођење притужбеног поступка у Министарству и сарадњу са независним телима. Обавља и друге послове које одреди секретар.

Одељење за обраду података, притужбе и сарадњу са независним телима у свом саставу има:

1.    Одсек за обраду података и евиденције;
2.    Одсек за притужбе и
3.    Одсек за сарадњу са независним телима.