Финансије

Јавне набавке старије од 01.09.2015. године

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: Пилеће месо, ЈН број 268/15
Шифра набавке 268/15
Рок за достављање понуда
18.11.2015. до 10.00 часова