Финансије

Јавне набавке старије од 01.09.2015. године
Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: Алкометри- ЈН број 229/19
Шифра набавке 229/19
Рок за достављање понуда
20.11.2019. до 10.00 часова