Finansije

Javne nabavke starije od 01.09.2015. godine
POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda -I faza- JN-240/15
Šifra nabavke 240/15
Rok za dostavljanje ponuda
24.09.2015. do 10.00 časova

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti (javna nabavka broj 237/15)
Šifra nabavke 237/15
Rok za dostavljanje ponuda
24.09.2015. do 10.00 časova

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda -I faza-JN-235/15
Šifra nabavke 235/15
Rok za dostavljanje ponuda
21.09.2015. do 10.00 časova


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGE – Servisiranje hidrauličnog razvalnog alata, JN broj 220/15
Šifra nabavke 220/15
Rok za dostavljanje ponuda
17.09.2015. do 09.00 časova


POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara: Šećer kristal, JN broj 25/15
Šifra nabavke 25/15
Rok za dostavljanje ponuda
07.09.2015. do 10.00 časova