Јавне набавке старије од 01.09.2015. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА НА ОБАЈВУ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА: Успостављање јединствене електронске евиденције о држављанима Републике Србије, пренос података из матичне књиге југословенских држављана коју води Министарство унутрашњих послова, омогућавање преноса података из књиге држављана које воде јединице локалне самоуправе, пренос података о чињеници држављанства који се воде у матичној књизи рођених од јединица локалне самоуправе и омогућавање директног уносa података који се односе на чињеницу држављанства у матичној књизи рођених, као и пренос података из свих до сада вођених евиденција о држављанима Републике Србије (на основу члана 36. став 1. тачка 2. ЗЈН) ЈН БРОЈ 74/18
Шифра набавке: 74/18
Документација ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
Обавештење о продужењу рока
Рок за достављање понуда 31.05.2018. до 09.00 часова

Позив за ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: Машина за персонализацију путних исправа ЈН БРОЈ 20/18
Шифра набавке: 20/18
Позив
Документација
Одговор на постављено питање
Обавештење о измени и допуни конкурсне документације
Нова важећа конкурсна документација
Рок за достављање понуда 05.06.2018. до 10.00 часова

Позив за јавну набавку: Унапређење техничке безбедности објекта УМОПС–А, шифра поступка: ЈН број 41/18
Шифра набавке: 41/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 31.05.2018. до 10.00 часова

Позив у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за јавну набавку добара: Месо свеже, маст, трајне и полутрајне прерађевине од меса, ЈН број 33/18
Шифра набавке: 33/18
Позив
Документација
Позив за подношење понуда на енглеском језику
Рок за достављање понуда 07.06.2018. до 10.00 часова

ПОЗИВ за подношење понуда ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: Молерски материјал, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 246 /17
Шифра набавке: 246/17
Позив
Документација
Одлука о измени уговора
Рок за достављање понуда 09.10.2017. до 10.00 часова

Позив за отворени поступак са закључењем оквирног споразума за набавку услуга - Изнајмљивање апарата за воду,ЈН 9/18
Шифра набавке: 9/18
Позив
Документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Рок за достављање понуда 07.05.2018. до 10.00 часоваПОЗИВ за подношење понуда У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, СА ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Клима уређаји за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 68/18
Шифра набавке: 68/18
Позив
Документација
Измена конкурсне документације
Рок за достављање понуда 11.06.2018. до 13.00 часова

Позив за подношење понуда У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, СА ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Хемијска средства за чишћење и материјал за одржавање хигијене, за потребе Министарства унутрашњих послова ЈН број 57/18
Шифра набавке: 57/18
Позив
Документација
Нова конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Питања и одговор
Oбавештење о продужењу рока
Питања и одговор
Рок за достављање понуда 30.05.2018. до 10.00 часова

ПОЗИВ ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: ХИТНЕ, ДОДАТНЕ И НЕПРЕДВИЂЕНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА (ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ), ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ЈН БРОЈ 69/18
Шифра набавке: 69/18
Позив
Документација
Питање и одговор
Питање и одговор
Питање и одговор
Рок за достављање понуда 12.05.2018. до 10.00 часова

Позив за отворени поступак са закључењем оквирног споразума за набавку добара: Намештај (плочасти намештај - столови, ормари и др; столице, радне фотеље и др; метални намештај), ЈН број 61/18
Шифра набавке: 61/18
Позив
Документација
Питања, одговори и измена конкурсне документације
Рок за достављање понуда 15.06.2018. до 10.00 часова

Позив за достављање понуда у отвореном поступку јавне набавке добара, са закључивањем оквирниг споразума, ЈН-62/18: Бела техника
Шифра набавке: 62/18
Позив
Документација
Изменa конкурсне документације
Oдговори на питања
Рок за достављање понуда 15.06.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда- Санација гаражних врата ВСЈ Нови Пазар, ЈН 16/18
Шифра набавке: 16/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 21.05.2018. до 13.00 часова

Отворени поступак са закључењем оквирног споразума - Хитне, додатне и непредвиђене набавке*административна опрема, канцеларијска опрема, уградна опрема, рачунарска опрема, штампачи, комуникациона опрема, телефони, мобилни телефони, телефонске централе, мреже, фотографска опрема, опрема за домаћинство, намештај, остали материјал за посебне намене), за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 64/18
Шифра набавке: 64/18
Позив
Документација
Питања и одговори
Питања и одговори
Oдговори на питања
Рок за достављање понуда 11.06.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда за поступак јавне набавке мале вредности радова - Санација канцеларија у објекту Сарајевска 34а, ЈН 44/18
Шифра набавке: 44/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 17.05.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова са закључењем оквирног споразума - Санација мокрих чворова, соба и кровне конструкције у објекту СХ Бежанијска коса, ЈН 65/18
Шифра набавке: 65/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 08.06.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Контрола безбедности хране, санитарни прегледи запослених, ЈН број 30/18
Шифра набавке: 30/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 17.05.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда за поступак јавне набавке мале вредности радова- Санација ресторана у објекту на Макишу, ЈН 56/18
Шифра набавке: 56/18
Позив
Документација
Нова конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Рок за достављање понуда 16.05.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова са закључењем оквирног споразума - Санација фасадне столарије ресторана у објекту на Макишу, ЈН 43/18
Шифра набавке: 43/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 15.05.2018. до 10.00 часова

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга са закључењем оквирног споразума :Поправка, одржавање, сервисирање, калибрација и додела државног жига за радаре и одржавање софтвера за скидање и обраду података, марке и типа „T-Laser III“ и „Fama-Laser III“ , ЈН број 51/18
Шифра набавке: 51/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 21.05.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума "Форензички репро материјал за форензичку аналаизу и вештачење биолошких трагова у Одељењу за ДНК анализу и вођење збирки ДНК профила, обликован по партијама :1.Партија – ДНК реагенси 2. Партија – колонице-центиркон за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 38/18
Шифра набавке: 38/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 04.06.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда за поступак јавне набавке мале вредности услуга, обликован по партијама - Сервисирање угоститељске електро опреме, ЈН 45/18
Шифра набавке: 45/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 14.05.2018. до 10.00 часова

ПОЗИВ за ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА: САНАЦИЈА САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У КНЕЗА МИЛОША 101 ЈН број 14/18
Шифра набавке: 14/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 04.06.2018. до 10.00 часова

Позив за достављање понуда у отвореном поступку јавне набавке добара, обликовану по партијама, са закључивањем оквирниг споразума, ЈН-19/18: Риба свежа и замрзнута
Шифра набавке: 19/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 11.05.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку ЈН 18/18 - Сир и кајмак домаћи
Шифра набавке: 18/18
Позив
Документација
Одлука о обустави поступка
Рок за достављање понуда 11.05.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума --Пиво, вино и жестока пића за ресторане и хотеле МУП-а, ЈН 25/18
Шифра набавке: 25/18
Позив
Документација
Питање
Рок за достављање понуда 28.05.2018. до 10.00 часова

Позив за достављање понуда у отвореном поступку јавне набавке добара, са закључивањем оквирниг споразума, Кондитори: ЈН-24/18
Шифра набавке: 24/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 28.05.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума - Сокови газирани ЈН 26/18
Шифра набавке: 26/18
Позив
Документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Рок за достављање понуда 11.05.2018. до 10.00 часова

ПОЗИВ за отворени поступaк ЈН добара - Ситан инвентар , ЈН 23/18
Шифра набавке: 23/18
Позив
Документација
Одговори на питања
Измене
Измене
Нова важећа конкурсна документација
Рок за достављање понуда 28.05.2018. до 10.00 часова

Позив за доставу понуда у отвореном поступку јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума: Производи од млека, ЈН број 42/17
Шифра набавке: 42/17
Позив
Документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Рок за достављање понуда 11.05.2018. до 10.00 часова

ПОЗИВ за ЈАВНУ НАБАВКУ MAЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА: Лиценце за Unified threat management (UTM) сервер за подршку мобилних информационих система МУП-а, ЈН БРОЈ 15/18
Шифра набавке: 15/18
Позив
Документација
Oдлука о додели уговора
Обавештење о залљученом уговору
Рок за достављање понуда 04.05.2018. до 10.00 часова

ПОЗИВ за поступaк ЈН мале вредности- Лиценце за Sophos Email Protection - Advanced mail appliance, ЈН 12/18
Шифра набавке: 12/18
Позив
Документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Oбавештење о закљученом Уговору
Рок за достављање понуда 07.05.2018. до 10.00 часова

ПОЗИВ за ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: ХИТНЕ, ДОДАТНЕ И НЕПРЕДВИЂЕНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА (МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ, ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, АЛАТ И ИНВЕНТАР, ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ) ЈН број 11/18
Шифра набавке: 11/18
Позив
Документација
Одговор на питањe
Одговор на питањe
Одговори на питања
Одговор на питањe
Рок за достављање понуда 28.05.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума јавне набавке добара: Презенти, за потребе Кабинета министра, ЈН 22/18
Шифра набавке: 22/18
Позив
Документација
Одговори на питања
Одговори на питања
Рок за достављање понуда 28.05.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда за поступак јавне набавке мале вредности услуга: Праћење медија - press clipping, ЈН број 21/18
Шифра набавке: 21/18
Позив
Документација
Одлука о додели уговора
Рок за достављање понуда 04.05.2018. до 10.00 часова

 INVITATION TO TENDER FOR “Supply of special purpose equipment- Fire vehicle for all terrain with supporting equipment and Collapsible fire pump and IT equipment ”- Project "Improvement of the capacity for risk management in case of major forest fires in the cross-border region - coordination, training, observation, innovative methods and equipment"
Шифра набавке: CB007.1.31.189 – TD05
Позив
Документација
INSTRUCTIONS TO TENDERERS
GENERAL CONDITIONS
TECHNICAL SPECIFICATIONS + TECHNICAL OFFER 
FINANCIAL OFFER
FINANCIAL IDENTIFICATION FORM
LEGAL ENTITY FORM
DRAFT CONTRACT
SPECIAL CONDITIONS
PROVISIONAL ACCEPTANCE
FINAL ACCEPTANCE
PERFORMANCE GUARANTEE
PRE-FINANCING GUARANTEE
EVALUATION GRID
ADMINISTRATIVE COMPLIANCE GRID
DECLARATION OF HONOUR
TENDER FORM FOR A SUPPLY CONTRACT
Рок за достављање понуда 31.05.2018. до 15.00 часова

Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара, ЈН-13/18: Униформе за седиште Сектора за ванредне ситуације
Шифра набавке: 13/18
Позив
Документација
Oдговори на питања и измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Рок за достављање понуда 10.05.2018. до 10.00 часова

ПОЗИВ ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА: НАФТНИ ДЕРИВАТИ (ГОРИВО), ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА JH број 3/18
Шифра набавке: 3/18
Позив
Документација
ПОЗИВ за подношење понуда (енглеска верзија)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Одлука о закључењу оквирног споразума
Рок за достављање понуда 07.05.2018. до 10.00 часова

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА СА ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, ОДРЖАВАЊЕ NEXTBIZ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ЗА ПЕРИОД ОД ДВЕ ГОДИНЕ
Шифра набавке: 1/18
Документација Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлукa о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом Уговору

Прва<12345...>Последња