Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku sa zaključenjem okvirnog sporazuma za javnu nabavku dobara: Konzervirani mesni proizvodi, JN 6/20
Poziv
Dokumentacija
Odgovor na pitanje
Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru