Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku sa zaklјučenjem okvirnog sporazuma i ponovnim otvaranjem konkurencije javne nabavke usluge oblikovanom u 6 partija: Priprema kotlarnica za grejnu sezonu, JN-14/20
Poziv
Dokumentacija
Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem sa najavom izmene konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda
Izmenjene strane konkursne dokumentacije
Obaveštenje o podnetom zahtevu