Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne anbavke male vrednosti usluga sa zaklјučenjem okvirnog sporazuma - Softver za i2 Analyst Notebook sa jednogodišnjom licencom, JN 355/19
Poziv
Dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka