Finansije

Poziv za dostavlјanje ponuda za otvoreni postupak javne nabavke usluga: Održavanje produkcionog softvera (aplikativni, database serveri i serveri posebne namene), oblikovana po partijama, JN broj 361/19
Poziv
Dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za partiju 1