Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга: Лиценце за ORACLE базе података за DATABASE ENTERPRISE едиције са једном годином подршке за лиценце, ЈН број 306/19
Позив
Документација