Финансије

Позив за подношење понуда за отворени поступка јавне набавке добара " Батеријске лампе, дастлифтери и фото-апарати, ЈН број 99/19
Позив
Документација
Oдговор на питања
Oдговор на питања
Одлукa о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
Oбавештење о закљученом уговору за партију 1