Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума - Молерско фарбарски материјал, ЈН 89/19
Позив
Документација
Одлукa о закључењу Оквирног споразума