Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга са закључењем оквирног споразума, без поновног отварања конкуренције, oбликованом у четири партије: Одржавање телефонске опреме и система, ЈН број 204/19
Позив
Документација