Финансије

Позив за подношење понудаза поступак јавне набавке мале вредности услуга са закључењем олквирног споразума, без поновног отварањља конкуренције - Годишње обнављање лиценце Microsystemation XRY Office, ЈН број 210/19
Позив
Документација