Финансије

Позив у отвореном поступку јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума без поновног отварања конкуренције: Потрошни материјал за паковање идентификационих докумената и за одржавање простора у персо центру, обликован по партијама, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 347/19
Позив
Документација
Oдлука о закључењу оквирног споразума
Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму-Партија 2
Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму-Партија 6
Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму-Партија 10
Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму-Партија 11
Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму-Партија 12
Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму-Партија 13
Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру-Партија 2
Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру-Партија 6
Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру-Партија 10
Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру-Партија 11
Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру-Партија 12
Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру-Партија 13
Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму-Партија 3
Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру зa пaртиjу 3
Oбавештење о обустави поступка -Партија 4,7,8,9,14
Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму -Партија 5
Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору-Партија 5
Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму
Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру зa пaртиjу 1